Zivju dokumentala tulkodana

21. gadsimts ir liels pieprasîjums pçc otrâ tulkojuma veida. Tajâ paðâ laikâ jûs nevarat bût vienaldzîgi pret faktu, ka programmatûras vietâm paðlaik ir liela nozîme. Kas ir iekïauts ðajâ darbâ?

FormexplodeFormexplode. Strauja muskuļu masas palielināšanās

Vairâkas darbîbas, kas pielâgo konkrçtu rakstu, kas attiecas uz mûsu tirgu, kas ietver programmatûras tulkoðana un pçc tam prasmîga ziòojumu un programmatûras dokumentâcijas tulkoðana noteiktâ valodâ, tomçr to pielâgojot ðim stilam. Tâ sastâv no tâdâm lomâm kâ datumu formâta izvçle vai burtu ðíiroðana alfabçtâ.Profesionâlai programmatûras lokalizâcijai ir nepiecieðama IT terminoloìijas specializâcija, programmçtâji un inþenieri. Valodu prasmes ir saistîtas ar zinâðanâm un mâcîbâm, kas saistîtas ar ERP, SCM, CRM sistçmâm, programmâm, kas atbalsta plânoðanu un raþoðanu, vai banku programmatûru. Uzticama atraðanâs vieta atceï iespçju piekïût programmatûrai pârmçrîgi aizjûras zemç, un tas, visticamâk, bûtiski ietekmçs uzòçmuma vispârçjos panâkumus.Tiek ievâkta preèu ieveðana pasaules tirgos un produktu internacionalizâcija. Tâtad, kas ir otrs no atraðanâs vietas?Internacionalizâcija ir vienkârði produktu pielâgoðana potenciâlo klientu prasîbâm, neòemot vçrâ daþâdâs vietçjâs specifikâcijas, ja atraðanâs vieta galvenokârt ir saistîta ar konkrçtu tirgu pieprasîjuma apmierinâðanu, tâ risina konkrçtâs vietas specifiskâs vajadzîbas. Tâpçc atraðanâs vieta ir veidota tieði uz visu tirgu, un vienreiz par internacionalizâciju konkrçtam produktam. Tomçr abi procesi pieaug, un ar lieliem plâniem pasaules tirgos ir vçrts padomât par abu veidu piemçroðanu.Ir atkarîba starp atraðanâs vietu un internacionalizâciju, kas jâòem vçrâ, veicot ðos procesus. Pirms atraðanâs vietas bûtu jâpârtrauc internacionalizâcija. Ir vçrts atcerçties, jo labi vadîta internacionalizâcija ievçrojami samazina laiku, kas ir noderîgs atraðanâs vietas gaitâ, kas pagarina arî produkta lietoðanas termiòu. Spçle, labi veidota internacionalizâcija, ir apòçmusies ieviest produktu izdevîgâ veidâ izvietojumos, neradot risku pârplânot pçc atraðanâs vietas.Uzticama programmatûras lokalizâcija, protams, bûs biznesa panâkumu atslçga.