Wilden membranas sukoi

Diafragmas sûknis ir nekas cits kâ tradicionâls sûkòa sûknis, kurâ pamata darba korpuss ir gumijas vai plastmasas membrâna, kas pârvietota ar speciâlu sviru. Membrânas sûkòus visbieþâk vada saspiests gaiss vai ðíidrums. Ðo ierîèu izpilde tiek radîta no brîþa, kad viena no membrânâm tiek piegâdâta ar saspiestu gaisu vai ðíidrumu. Visas membrânas ir savstarpçji savienotas ar kopçjo asi. Katrai diafragmai, kas padara padevi, automâtiski atrodas otrâ diafragma tuvâ virzienâ, kas tad sûknç vidç. Nâkamais diafragmas sûkòa darbîbas cikls katru reizi tiek pâròemts ar kustîbas virzienu.

Kâds ir sûknis?Diafragmas sûknis ir unikâls, un tas ir vissvarîgâkais, ârkârtîgi noderîgais sûkòu risinâjums, kas parasti ir pârklâts ar daudzâm citâm vidçm, tostarp íîmiski agresîvâm, un ar augstu blîvumu un izcilu viskozitâti. Moderns pneimatiskais diafragmas sûknis var strâdât ar siltumu, jo tam ir ïoti pozitîvas paðizplûdes îpaðîbas.

https://veins-cream.eu/lv/

iesniegumsMembrânas sûknis ir plaði izmantots ûdens attîrîðanai cilvçkiem. Tas ir lieliski veidots, cita starpâ, flokulantu, íimikâliju, nogulumu un suspendçto vielu sûknçðanai. Diafragmas sûkòi ir droði sâls, dzelzs un hlorîda lietoðanai, tâpçc mûsdienâs viòi ir atraduði tik daudz lietoðanas veidu. Ðîs metodes sûkòi krâsu un drukas nozarç ir ïoti maldinoði. Kopð pavisam nesen, ieteicamais diafragmas sûknis sanitâros izpildîjumos ir lîdzîgs arî maðînbûvç.