Webmaster 21

duo shampoo

Daudzi iesâcçju tîmekïa pârziòi meklç atbildes internetâ uz jautâjumu par to, kâ efektîvi iesniegt rakstus, kas izvieto savas tîmekïa vietnes meklçtâjprogrammâs, piemçram, Google vai Bing. Ko îpaðu uzmanîbu pievçrðot rakstot pretzels un programmas komentârus? Jums ir jârûpçjas par pierâdîjumu tam, ka ðâda produkta vai apraksta nosaukumâ saòemu galveno frâzi, kuru vçlaties izvietot. Svarîgs jautâjums, izòemot nosaukumu, ir vairâk lapas URL. Pçc tam, kad vârds ir nozîmîgs birojâ un adresç, jûs nekavçjoties iegûsit daudzus punktus meklçtâjprogrammas secîbâ, kâ arî labâku reitingu starp iekïûstoðajiem interneta sistçmas robotiem Google.

Kas lîdz ðim, saskaòâ ar svarîgiem un pieauguðiem copywriters, ir çrti izvietot tîmekïa vietnes? Jums jâmaksâ augsta koncentrâcija par katru tagu veidu, pretçjâ gadîjumâ - virsrakstus. Izmantojot HTML redaktoru, mçs tos izmantojam, izmantojot rakstzîmes: h1, h2, h3. Tomçr, ja mçs izmantojam parasto dokumentu redaktoru, tie ir fiksçti galvenes, kas veido noteiktu tekstu vai rakstu. Lai visos jûsu SEO tekstos bûtu vismaz trîs galvenes, kur bûtu jâiekïauj galvenâ frâze. Ir ïoti nepiecieðams, lai optimizçtu savas domas par karti. Tomçr atcerieties, ka vairâkâs sadaïâs nedrîkst bût ðâdas frâzes. Nâkamais izòçmums tâpçc bûs ïoti aizdomîgs Google robotiem.Ir vçrts izvçlçties pçdçjo, lai atslçgvârdus ievietotu daþos krçslos mûsu izstrâdâjumâ. Bûtu vislabâk, ja tie pastâvçtu sâkumâ, materiâlâ arî paðâ teksta beigâs. Îpaði centrâlajos un pçdçjos punktos, tâ arî sâkotnçjâ un jaunajâ teikumâ.Tîmekïa lapu izvietoðana ilgs âtrâk, ja izmantojat ðâdus teksta rediìçðanas rîkus kâ slîpuma, treknraksta un pasvîtrojuma frâzes. Tos vieglâk atrast Google. Tomçr nav pârâk daudz pârspîlçt, jo var bût lîdzîbas ieraksta lasâmîbâ. Bieþi jâbalstâs, lai atklâtu kâdu svarîgu fragmentu.Domâjot par pçdçjâm lietâm, jûsu vietne drîz vien varçs pâriet uz Google meklçðanas rîkojumiem un piesaistît vairâk lasîtâju.