Vecaku naves ekonomiska aktivitate

Princess HairPrincess Hair Labākais veids dabiski skaistiem matiem

LED avârijas apgaismojums tiek izmantots gan zemâs çkâs, gan lielâs sabiedriskajâs çkâs, kâ arî slimnîcâs, raþoðanas un ekonomikas zâlçs. Jaunâs avârijas apgaismojuma sistçmas ietver evakuâcijas apgaismojumu, evakuâcijas ceïa apgaismojumu, telpu apgaismojumu ar nopietniem apdraudçjumiem, vienkârðu zonu panikas apgaismojumu un rezerves apgaismojumu. Avârijas LED avârijas apgaismojums tiek veidots moduïu veidâ un parasti kombinçts kinoteâtros, tirdzniecîbas centros, restorânos, diskotçkâs un sporta zâlçs.

Ikviens var redzçt svarîgu LED avârijas apgaismojuma izskatu - zaïu taisnstûra lampu ar piktogrammu, kas parâda durvju kontûru, kam seko balta bultiòa un kvalitâte, kas darbojas kopâ ar tâs stilu. Pazîmes par avârijas apgaismojuma svaigiem izvadiem atðíiras ar to, ka puse tiek uzskatîta par baltu taisnstûri, kas simbolizç durvis, un balta bultiòa norâda uz avârijas izejas izejas punktu. Ir arî citi avârijas LED apgaismojuma veidi, lai gan tie parasti ir svarîgi avârijas avârijas apgaismojumam un avârijas glâbðanas apgaismojumam. Tomçr jâuzsver, ka esoðâs droðîbas zîmes joprojâm ir spçkâ, bet jaunizveidotajam LED avârijas apgaismojumam ir jâòem vçrâ jaunie maríçjumi.

Avârijas LED avârijas apgaismojuma sistçmas ir nepiecieðamas visâs publiskajâs iekârtâs, un to izbûves beigas ir novirzît cilvçkus uz droðu izeju evakuâcijas gadîjumâ. Pçdçjâ stâvoklî jâbût pienâcîgi redzamam, jo evakuâcijas gaismâ ieteicama LED tehnoloìija, t.i., gaismas diodes, kas rada vairâk gaismas ar mazâku enerìijas patçriòu. Gaismas diodes neapðaubâmâs priekðrocîbas ir maigs enerìijas patçriòð, zems baroðanas spriegums, zems enerìijas zudums, mazs izmçrs, augsta efektivitâte, augsta izturîba un augsta spilgtuma vçrtîba.