Vecakiem un skolotajam kopa

Pastâv risks, ka ðî spiediena pârmçrîga uzkrâðanâs risks ir daþâda veida iekârtâm, kuras tuvâkajâ dzîvoklî atbalsta ðíidrumus skaistâ temperatûrâ vai gâzes ar augstu spiedienu. Kas notiek iekðâ, pârâk liels spiediens nozîmç, ka tai ir jâiet ârâ kaut kur. Ja iekârta ir pilnîgi slçgta, un tie vienmçr ir tur, kur tiek pârcelts pârpalikums? Nu, runa ir par sprâdzienu, un pârpalikums izpauþas visas instalâcijas spridzinâðanas procesâ.

Vai ir kâda iespçja novçrst ðâda veida notikumus, piemçram, ðâdas parâdîbas? Labi, kâzas ir. Pastâv iespçja, ka bûvniecîbâ ievietotais spiediens tiks atbrîvots, un tâdçjâdi visa iekârta tiks atbrîvota un eksplozijas draudi. Kâdâ sistçmâ tas ir svarîgi? Izgatavoðanas laikâ izveidoti tipiski droðîbas vârsti. Viòu darîjumi ir ïoti loìiski, bet tas pats sakâms, tas ir pçdçjâs faktiski augstâs zinâðanas un patieðâm labs risinâjums. Nu, ðâda veida droðîbas vârsti tiek atspoguïoti, kad spiediens sasniedz augstu, bîstamu lîmeni. Ðodien spiediens atver vârstus un vienu risinâjumu ðim pârpalikumam. Ventilçta, vaïîga instalâcija var darboties, tâ var darboties labi, neuztraucoties par kaut ko sliktu. Tomçr ir svarîgi, lai vârsts bûtu labi konstruçts. Tas, ka tas nerada pârâk âtru, pârâk zemu spiedienu, jo tas nepildîs savu pamatfunkciju un bieþi vien ir pârâk zems spiediens bûvniecîbâ, ir arî nevçlams. Tajâ paðâ laikâ vârsts noteikti nepastâv pârâk jutîgs, jo tas nesâks îstajâ brîdî un pârâk vçlu.