Vacu valodas zinadanas komunikativa limeni

Patlaban darba devçji pievçrð lielâku uzmanîbu valodu apguvei gan saviem darbiniekiem, gan darba kandidâtiem. Agrâk, ar galvenajâm valodu zinâðanâm vai pat nezinot citu, kas nav dzimtâ, varçtu viegli iegût tiesîbas uz visu darbu. Tomçr ðobrîd ir jâzina vismaz viena valoda, kas garantç pamata sarunu.

https://neoproduct.eu/lv/goji-cream-efektiva-dabiska-pretgrumbu-krema-iedarbiba-uz-novecosanas-pazimem/

Poïu valodu apguves lîmenis katru gadu pieaug. Ðodien pamatskolas, vidusskolas un vidusskolas tiek regulâri apmâcîtas sveðvalodâs. Pçtîjumi râda, ka cilvçki, kas labi zina sveðvalodu, ir vairâk nekâ 50% vairâk atalgoti nekâ darbinieki bez ðâdâm prasmçm. Kâdas ir ðâdas valodas mâcîbas? Tâpçc ir ïoti draudzîgs jautâjums, kas patiesîbâ ir ðîs lietas bûtîba. Nu, jau biroja praksç (no angïu valoda, sveðvalodu mâcîðana tiek izmantota praktiski visâm iespçjamâm lietâm. Sâkot no attiecîbâm ar citiem klientiem, piegâdâtâjiem, saòçmçjiem vai raþotâjiem, tulkot dokumentus pastâvîgâ kontaktâ ar partneriem korporâcijâ, kuri nav poïi, un kïûst arvien vairâk klât paðreizçjâ pasaulç. Turklât, ceïojot uz ârzemçm, tiek izmantota valodu apguve, parasti ir pietiekami, lai mâcîtos angïu, spâòu vai krievu valodu, bet uz vietas joprojâm ir daudz íînieðu, japâòu un korejieðu triviâla iemesla dçï: lielâkâ daïa produkcijas ir pârvietota uz Âzijas galiem, tâdçï ir norâdîti speciâlisti, kas zina ðîs valodas. Dokumentu tulkoðana ir ârkârtîgi svarîga, jo Âzijas raþotâji bieþi nezina angïu valodu un ir vajadzîgi tulkotâji, lai parakstîtu lîgumus ar Rietumu saòçmçjiem. Apkopojot visu savâkto informâciju, mçs nonâkam pie tiesas, ka ir lieliski mâcîties valodas, jo mçs ne tikai mâcâmies un izveidojam citas kultûras, bet pasaule ir atkarîga no virziena, kurâ mçs bûsim zemâkas kvalitâtes, neapzinot ðâdas zinâðanas.