Ugunsgrcka risks

Dzçriens no svarîgâkajiem droðîbas elementiem rûpniecîbâ ir cilvçka dzîves palîdzîba.Ir skaidrs, ka vienkârðâs kïûdas noved pie vislielâkâ notikumu skaita arî blokâ - tâpat kâ praksç. Tâpçc mûsu lielajâ vçrtîbâ ðíietami nenozîmîgas un zemas kïûdas padara to nepareizu.

Vai viòð izvairîsies no ðiem notikumiem?Protams, ar nosacîjumu, ka darbavieta ir labi sagatavota pat interesantâkajiem apstâkïiem. Protams, kad jûsu pirmâs palîdzîbas aptieciòâ ir jâatrod plâksteris un elastîgs pârsçjs, tâpçc attiecîbâ uz nodarbinâtîbu mums ir jâbût pieejamiem visizdevîgâkajiem palîdzîbas avotiem.Dzçrieni no ðâda, iespçjams, ugunsdzçðamâ aparâta vai uguns sega - ir lieliska ugunsdzçsîbas lînija, kas rada neatgriezeniskus bojâjumus un tieðus draudus darbîbai vai veselîbai. Ja ir sprâdzienbîstamas zonas vai paaugstinâts ugunsgrçka risks darba jomâ, pievçrsiet uzmanîbu pçdçjam, lai vienmçr bûtu pietiekama izmçra un mâkslas ugunsdzçðamais aparâts, lai apturçtu bîstamîbu.

Tas ir dabiski, ka daþas lietas netiks novçrstas un paðpârvaldes - ko mums vajadzçtu darît ðâdâ gadîjumâ?Lielâkâ daïa dizainparaugu un noteikumu paredz, ka cilvçku evakuâcija - un daþkârt arî tâ ir laba, un atbilstoðu valsts iestâþu, piemçram, ugunsdzçsçju brigâdes, policijas, âtrâs palîdzîbas vai specializçto vienîbu - gâzes vai enerìijas âtrâs palîdzîbas, aicinâjums. Ievçrojot likumu, rezidenta dzîve ir augstâka vçrtîba, un naudas vai materiâlâs vçrtîbas daudzums nav vçrts zaudçt dzîvîbu vai nopietnu kaitçjumu. Tâpçc mçìiniet izvairîties no riska vai ieteikt sevi ar dabisku roku - neaizskariet sevi!