Tunguska spradziens

Bezdarbnieki, kas reìistrçti darba nosaukumos, var sadalît 40 000. subsîdijas, ja tâs nolemj uzsâkt uzòçmçjdarbîbu. Procedûra nav pârâk sareþìîta un finansçjuma apmçrs motivç uzòemties risku.

Tomçr, lai uzsâktâ darbîba varçtu sasniegt gaidîto rezultâtu, rûpîgi jâsagatavo. Izvçloties nozari, sagatavojot biznesa plânu, jums jâòem vçrâ visi publiskie un juridiskie slogi, kas bûs jâiegâdâjas, un papildu ierobeþojumi, kas izriet no nodokïu rçíiniem.

Reìistrçjoties ir precîzi jânorâda, kâda veida bizness tiks uzminçts, kâ arî aplikðanas ar nodokïiem veids un jâreìistrçjas Sociâlâ nodroðinâjuma birojâ. Ja jums ir tiesîbas maksât piemaksas par preferenciâliem noteikumiem, ZUA tekstâ ierakstiet simbolu 05700. Jûs varat maksât mazâkus iemaksas ZUS 24 mçneðus.

Kases aparâta uzstâdîðanas laiku nosaka fizisko personu darbam veiktais uzòçmçjdarbîbas veids. Atseviðíos gadîjumos kases aparâts jâinstalç pirms pirmâs pârdoðanas, nâkamajâs reâlâ laikâ, un ðâdos gadîjumos pçc tam, kad sasniegts noteikts apgrozîjums. Tâpçc jums vispirms ir jâmeklç laba ierîce. & Nbsp; Krakovas kases aparâti piedâvâ plaðu fiskâlo ierîèu modeïu klâstu, kas pielâgoti izvçlçtajâm nozarçm.

Kases aparâta reìistrâcija notiek divos posmos. Pirmkârt, informçjiet kompetento nodokïu iestâdi par nodomu uzstâdît fiskâlo - ðis termiòð nav paredzçts, tâpçc paziòojumu var iesniegt birojam pat vienu dienu pirms uzstâdîðanas. Pçc tam 7 dienu laikâ pçc uzstâdîðanas, lûdzu, informçjiet biroju, ka kase ir uzstâdîta. Ja kases aparâts ir uzstâdîts savlaicîgi, attiecîgie dokumenti tika iesniegti birojam, jûs varat pieprasît samaksât raduðâs pirkuma izmaksas PLN 700 apmçrâ, bet ne vairâk kâ 90% no naudas vçrtîbas.

Nâkamais svarîgais lçmums attiecas uz PVN. Atseviðíos gadîjumos ir vçrts redzçt PVN maksâtâju, daþreiz kavçðanâs ir noderîga vismaz lîdz noteiktâ apgrozîjuma pârsniegðanai, ti, PLN 150 000. Atseviðíâs nozarçs, piemçram, degvielas vai likumîgu metâlu tirdzniecîbâ, nav iespçjams izmantot fotoattçlu, ir nepiecieðams reìistrçties PVN-R dokumentâ no uzòçmuma reìistrâcijas dienas.