Tulkodanas birojs ouwiaecim

Pçc pârlûkprogrammas palaiðanas un paroles "tulkoðanas birojs" ievadîðanas mçs esam pierobeþas ar biroju zinâðanâm un iespçjâm, kurâm ir paði tulkotâji, piedâvâ profesionâlus pakalpojumus un zemas cenas.

Kâ atpazît, vai mûsu izvçlçtais tulkoðanas birojs noteikti ir labâkais?Pirmkârt, mums ir jâapsver, kâda veida tulkojumu mçs sagaidâm. Tulkoðanas aìentûra, kas piedâvâ dokumentu tulkoðanu, ne vienmçr atceras zvçrinâtu vai vienlaicîgu interpretâciju, tas ir, dzîvo ietekmçjoðo tulkojumu. Ja mums ir nepiecieðama dokumentu tulkoðana, lieta ir diezgan vienkârða. Mums ir vajadzîga persona, kas zina konkrçtu valodu un var tulkot dokumentu, ko mçs ievieðam, skaidrâ, skaidrâ un atbilstoðâ valodâ.

Zvçrinâts tulksNo otras puses, ja mçs meklçjam zvçrinâtu tulku, mums ir jâdomâ par pârbaudi, vai tulkotâjs iesaka, ka viòam vai viòai ir tiesîbas veikt ðo darbu. Tâpçc likumu vada Tieslietu ministrija pçc zvçrinâta tulkotâja pârbaudes.

Sinhronais tulkotâjsSituâcija ir nedaudz sareþìîta, ja runa ir par vienlaicîgu tulku. Ðis tulka modelis, jo tam ne tikai vajadzçtu bût izcilam sveðvalodu apguvei, bet arî jâveic sagatavoðanas kursi, kas nodarbojas ar mâcîðanos skaòas blokâ un pçkðòu un populâru ietekmi. Ðâdâ gadîjumâ vislabâk bûtu iegût pçdçjâs personas piedâvâtos tulkojumus, bet, kâ jûs zinât, daþreiz tas nav tik papildu.

Programmatûras meklçtâjsJa mçs esam atkarîgi no programmatûras lokatora iegûðanas, mums ir jâzina, ka tie ir loma, kas papildus sveðvalodas zinâðanâm ir jâbût veseliem programmçtâju un tîmekïa vietòu programmçtâjiem. Viòu stâvoklis ir atkarîgs ne tikai no tekstu skatîðanas no tîmekïa perspektîvâm, bet arî uz to pielietoðanu tîmekïa vietnes dizainâ un vietnes atkârtotu kodçðanu, lai pârlûkprogrammas to pareizi attçlotu abâs valodâs. Lai garantçtu, ka personai, kas mums jâstrâdâ, noteikti nebûs, bet ar vietnes tulkoðanu, bet arî atkârtoti ievietojot to serverî, faktiski lûgs sûtît lapas, kas tagad ir paðreizçjâ modificçtâ tehnoloìijâ. Pateicoties tam, mçs varçsim vizuâli pârbaudît tulkotâja kvalifikâciju.