Trabant 601 elektroinstalacija

Elektroinstalâcija ir komplekss organisms, kurâ viss jâstrâdâ kopâ. Ja viens elements neizdodas, var bût liela katastrofa. Visbieþâk tâ ievçro lielu elektrisko triecienu vai ugunsgrçku, kurâ cilvçki var arî nomirt. Un elektriskajâm iekârtâm, kas jums jâatceras, ir regulâri jâpârbauda kvalificçti elektriíi un regulâri jâlabo visi defekti.

Fresh Fingers

Viena no svarîgâkajâm lietâm visâs elektriskâs iekârtâs ir droðîbas pasâkumu izvçle. Mçs varam vçlçties mûsu dzîvokli vai veselîbu no ðî pamatelementa. Droðîba ir jâizvçlas pçc lauka stipruma. To piemçro no galvenâ droðinâtâja, kurâ jâiekïauj nominâlâ strâva, ko elektroenerìijas piegâdes lîguma noslçgðanas laikâ izveidojusi elektrostacija. To lieto tâ, lai nebûtu iespçjams iegût vairâk elektroenerìijas nekâ ðis standarts. Lai tas notiktu, elektriskâ vadîba mûsu mâjas vai biroja priekðâ bûtu izpûsta.Tâlâk mçs esam elektroenerìijas skaitîtâjs un valstî galvenais sadales skapis. Ðis sadalîjums ir elektriskâs instalâcijas sirds. Katra íçde atrodas tâs izcelsmes vietâ. Visi ir apdroðinâti ar atbilstoðu droðinâtâju ar nominâlo strâvas vçrtçjumu. Droðîbas izvçli veic profesionâls elektriíis, kurð elektrîbas instalâcijas projektu veiks mums pat pirms tâ izveides. Ðajâ laikâ tiks ievadîts íçþu skaits, kas arî nodroðinâs jaudu, kas tajâs ieplûdîs. Tas ir ïoti svarîgi, jo tas ir atkarîgs no izvçlçtâ vadu ðíçrsgriezuma, arî pateicoties droðinâtâjam ar labu nominâlo strâvu. Vçrtîba ir arî tâ saucamâ aizsargu selektivitâte, pateicoties kurai îssavienojuma gadîjumâ tiek izslçgta tikai konkrçtâs íçdes droðinâtâjs, nevis galvenâ aizsardzîba, kas izslçgtu enerìijas piegâdi pilnai mâjai.