Tiedsaistes veikals un kases aparats 2016

Jaunie veikali tiek arvien vairâk saprotami savâs ielâs. Tas ir saistîts ar palielinâto pieprasîjumu pçc daþâdu kases aparâtu iegâdes, un otrais rezultâts ir valsts valdîbas ienâkumu pieaugums no nodokïu maksâtâjiem. Daudzi jaunie uzòçmçji neizdara ïoti svarîgu aspektu, nevis privâtu eseju, lai izveidotu uzòçmumu. Es runâju par fiskâlâ printera iegâdi.

Novitus fiskâlajam printerim ir tâds pats mçríis, kura uzdevums ir uzkrât ieòçmumus no pârdoðanas. Bieþi vien ir mazumtirdzniecîba. Un kâda ir ðîs reìistrâcijas prioritâte? Protams, ka valdîbas ienâkuma nodokïa norçíini. Kopâ ar konstitûciju printerim jâbût apstiprinâtam tâ, lai to varçtu izmantot likumîgi.Izskaidrosim to lîdz nâkamajai dienai, t.i., homologâcijai. Ðis periods, tâpat kâ viss pârçjais, no grieíu valodas ïauj ïaut izmantot konkrçtu elektronisku ierîci vai maðînu tâs valsts teritorijâ, kuru tâ atïauj. Tos parasti nodroðina attiecîgâ iestâde. Kâdas ir sekas, kas saistîtas ar neatzîtu îpaðumu? Tas ir pçdçjais lietotâja vaina par visiem iespçjamiem bojâjumiem, kas raduðies darba laikâ.Kas ir pakïauts homologâcijas pârskatîðanai? Polijâ tâs ir, piemçram, finanðu ierîces un visi pasaþieru automobiïi, kas ievesti uz valsti ârpus Eiropas Savienîbas.Atgrieþoties pie ðî jautâjuma, lai bûtu pilnîbâ jâpârbauda Polijas uzòçmuma aktîvi, jâapsver fiskâlâ printera iegâde. Vienmçr pastâv atðíirîba starp fiskâlo printeri un kases aparâtu. Acîmredzot, tie ir gandrîz identiski izpildîjumâ un priekðrocîbâs, bet pastâv ievçrojama atðíirîba. Proti, printeri nevar izmantot atseviðíi, nepievienojoties datoram. Sçrijas kases aparâts darbojas bez ðîs prasîbas, kas ir jauda pâr saistîto ierîci. Ðî spçle, attiecîgâs ierîces uzdevums ir gandrîz tikai reìistrâcijas un kvîtis. Tâ ir daïa no tirdzniecîbas sistçmu izdevumiem lielveikalos un lielveikalos.Tie ir fiskâlâ printera realitâtes. Es sirsnîgi iesaku to iegâdâties pârim ar skaidru naudu, lai bûtu jâsamazina iespçjas, kas arî dod mums aprîkojumu.