Stradat miesnieku veikala

Pirms uzòçmçjs atver uzòçmçjdarbîbu gaïas jomâ, viòam ir jânodroðina laba telpa un aprîkojums. Telpâm vajadzçtu bût tirdzniecîbas telpai un atseviðíai noliktavai, kas atrodas preèu pârpalikuma uzglabâðanai. Pienâcîgos veikalos ieteicams izveidot papildu telpu - saldçtavu, kurâ temperatûra vienmçr ir zema. Mazâkos uzòçmumos ðâdos nolûkos var izmantot ledusskapja saldçtavas.

Galvenais jautâjums ir miesnieka veikala aprîkojums ar çrtâm mâjsaimniecîbas ierîcçm. Lai veikals darbotos efektîvi, papildu preèu partija bûtu jâaizsargâ zem displeja dzesçtâja konkrçtâ kamerâ. Pateicoties tam, precçs var âtri izdarît kïûdas pârdoðanas telpâ, bez nepiecieðamîbas to izdarît caur cilvçku. Saldçtavas ir visnozîmîgâkâs tirdzniecîbas mçbeles. Mums ir daudz veidu aukstâs noliktavas, no kuriem izvçlçties citus izmçrus: vietas, plaukti, skapji, dzesçðanas skaitîtâji, stûra skaitîtâji un zemâk esoðie skapji. Tie var bût stikloti vai lieli.

Attiecîbâ uz saldçðanas iekârtâm problçma ir lîdzîga: jûs varat sasniegt stikla skapjus un logus vai saldçtavas. Darbosies arî ledusskapis-saldçtavas. Ierîces neaizstâjams elements ir griezçjs, kas paredzçts aukstumu grieðanai. Ir vçrts atzîmçt, ja tas piedâvâ hromçtus naþus no nerûsçjoðâ tçrauda un, ja nepiecieðams, ïauj pielâgot plâkstera biezumu. Tai arî jâbût praktiskai demontâþâ, kas ïauj saglabât iekârtu tîru. Turklât jums vajadzçtu nodroðinât veikalu ar naþiem un naþu sterilizatoru. Kolekcijâ ietilpst ûdens un UV sterilizatori.

Gatavâkie saòçmçji lepojas ar iespçju sasmalcinât gaïu uz fona uzòçmçjdarbîbâ. Gaïas vilks kalpos ðim mçríim. Norâdîti vairâk skrâpi vai gaïas maðînâ. Bet ðî miesnieka veikala ierîce nebeidzas tur! Jums bûs nepiecieðama arî elektroniska skala ar displeju, miesnieku bloku un cirvi, lai sagrieztu gaïu ar kaulu un kases aparâtu.

Individuâlajâ galâ iekârtai jâbût aprîkotai ar mçbelçm. Tas nedarbosies bez uzglabâðanas un droðîbas mçbelçm, galda ar izlietni, plauktiem, plauktiem un piekaramiem skapjiem un atkritumu tvertnçm. Ir noderîgs stûra vai sienas galds. Tirdzniecîbas telpâ jâbût aprîkotai ar gaisa kondicionçðanu, pateicoties kurai ir atïauts regulçt iekârtas temperatûru. Ðis mçbeïu gabals ir dârgs, bet tas ir nepiecieðams îpaðâ miesnieku veikalâ.