Slicer finesse tupperware

Vai jums ir maza gastronomijas problçma, restorâns un neliels veikals? Vai jûs meklçjat griezçju, kas apvieno divas puses: izcilu klasi un populâro cenu? Maga griezçjs atbilst jûsu vajadzîbâm.

612p griezçju sagatavo vietçjais raþotâjs, tâpçc tâs nozîmîgâ vçrtîba neietver papildu izmaksas starptautiskajam transportam. Ir pakalpojums "teritorijâ". Tas ir diezgan zems, lai to izmantotu, un tas tieðâm atbilst piedâvâtajâm iespçjâm.

612p burvju griezçjs ir efekts, kas paredzçts galvenokârt daþâda veida gaïas un gaïas grieðanai, un to var veiksmîgi apstrâdât, lai iegûtu dârzeòu vai siera ðíçles. Tâ rezultâtâ ðíçlçs ir no 0 lîdz 28 mm, un mçs labprât sasniegsim gandrîz caurspîdîgus augstas kvalitâtes aukstuma gabalus, kâ arî smagus gaïas gabalus, piemçram, uz grila.

Griezçjs ir nepacietîgs un ïoti precîzs, un tas ir pilnîgi droðs. Visas sastâvdaïas ir pienâcîgi saglabâtas un izgatavotas no tâdiem izturîgiem, labiem tîrîðanas un aizsardzîbas elementiem. Mace slicer, kas izmantots saskaòâ ar pievienotajâm instrukcijâm, atbilst visâm izskata un sanitârajâm prasîbâm. Visu ðo rîku moments, kas plâno uzturçt attiecîbas ar pârtiku, ir izgatavots no nerûsçjoðiem punktiem.

Vai tu sapòo, ka jums sagrieztas kotletes tiks izðíçrdçtas kâ "pârpalikumi", jo jûsu griezçjinstrumentam nav nozîmîga ðíîvja? Ar 612p modeli jûs neradîsiet ðo tçmu! Tas ir griezçjs, kas sagrieþ visus ðíçles, izmantojot maksimâlos rezultâtus, kurus jûs to ievietojât, un samazinot zaudçjumus. Turklât, ja pamanât, ka naþu griezumi ir mazâk precîzi, jûs vienmçr varat izmantot pievienoto asinâtâju un izveidot rîku, lai tas atkal darbotos kâ jauns.