Skolu mikroskops

Avârijas apgaismojums, kas atrodas rûpnîcâs un rûpnîcâs arî sabiedriskâs vietâs, ir pârâk daudz uzdevums, lai palîdzçtu mums izkïût no mâjas, tâpat kâ tumsâ, kur tas ir drauds, un spçles, ko tradicionâlais apgaismojums nerada citu iemeslu dçï.Saskaòâ ar noteikumiem, katrai çkai jâbût aprîkotai ar avârijas apgaismojumu, ja katru dienu tiekas vairâk nekâ 5 sievietes.

Avârijas apgaismojuma lampâm jâbût tâdâm, lai varçtu atrast evakuâcijas ceïu, bet ne tad, ja tas ir tumðs, bet arî tad, ja objektâ ir liela dûmu virpulis. Avârijas apgaismojuma lampâm ir jâparâda cilvçkiem glâbðanas aprîkojums, gâzes maskas un joprojâm ugunsdzçðanas aprîkojums.Avârijas apgaismojuma lukturiem saskaòâ ar noteikumiem periodiski jâpârbauda kvçlspuldþu iznîcinâðanai vai izdegðanai. Lamekïu frekvences pârbaudes pârveido raþotâjs, taèu mûsu valdîbas noteikumos ir norâdîts, ka ðâdu kontu nevar izpildît retâk kâ vienu reizi gadâ. Katru reizi pâris reizes gadâ ir jâpârbauda, vai gaismekïi nav bojâti, vai baterijas, kas vado avârijas apgaismojumu, nav bojâtas, mitrâkas vai jauna kïûme. Ir nepiecieðams pârbaudît visu apgaismes sistçmu darbîbu reizi gadâ. Cilvçkiem, kas atbildîgi par çkas uzturçðanu, vajadzçtu arî veikt gaismas intensitâtes mçrîjumus bîstamîbas formâ un sagatavot gada ziòojumu par avârijas apgaismojuma stâvokli.Avârijas apgaismojuma lampas ir izveidotas ne lielâs mâjâs un mâcîbâs, tikai daþi cilvçki izmanto ðâdu gaismu savâs mâjâs. Lai gan ir pavçlçts, lai mâjâs ikvienam bûtu jâzina ceïð, bet, ja notiek kaut kas slikti, uguns izceïas un zâles nokïûst uz mûsu galvas, tad âtri vien âtri nav atrasts to risinâjums, kas ir tik vienkârði. Apgaismojoðajâm lampâm ir lietderîgi uzòemt zemsprieguma LED spuldzes, taèu arî luminiscences un kvçlspuldþu apgaismojums bûs lieliski. Ðîs avârijas apgaismojuma metodes cenas ir atkarîgas no izmantoto materiâlu kvalitâtes un daudziem spuldzçm un apgaismes elementiem, ko mçs vçlamies valkâties objektâ. Avârijas apgaismojums parasti tiek uzstâdîts visvienkârðâkajâs vietâs, piemçram, ieejas durvîs, kâpnçs, vannas istabâs, kâ arî jumta risinâjumâ. Cilvçkiem, kuriem to telpâs ir ugunsdzçðamie aparâti, jâizmanto ugunsdzçsîbas aparâti, lai apgaismotu avârijas spuldzes. Ir daudz, lai apgaismotu ðíîdumu uz terasi, ja no terases jûs varat atrisinât ârpusi.