Rupnieciskais putekisuccjs ar kratitaju

Centrâlâ putekïsûcçju sistçma joprojâm ir ïoti izplatîta. Kâ likums, tas tiek radîts jaunizveidotajos objektos, bet arî notiek, ka veiktais objekts jau pastâv. Tomçr ðajâs nâkamajâs mâjâs viòð ir tumðâks un daudz vçrtîgâks.

Kas pierâda, ka vakuuma apkures sistçma ir spçcîgâka par tradicionâlo putekïsûcçju? Galu galâ, tradicionâlo putekïu sûcçju panâkumos, mçs ne vienmçr atbrîvojamies no visiem piemaisîjumiem. Tas, protams, ir atkarîgs no putekïsûcçja vçrtîbas, bet bieþi vien notiek, ka filtrs neizmanto visus putekïus. Ðis putekïsûcçjs vispâr ir skaïð. Centrâlais putekïsûcçjs neizplûst iesûktâ gaisa, nav filtra, kas kâ putekïsûcçja sastâvdaïa nav 100% efektîva. Tas neizraisa troksni, jo putekïu sûcçju dzinçjs atrodas ârpus çkas. Bet nekas nav bez maksas. Pirmâ putekïsûcçja uzstâdîðana ir ieguldîjums, kas tomçr mçs to nevaram noþçlot, lai gan tajâ nav cilvçku. Turpmâkajos objektos ðâdas sistçmas uzstâdîðana ir salîdzinoði vienkârða, jo mçs brîvi izplatâm visu instalâciju, kâ arî unikâlu elektrisko vai hidraulisko instalâciju. Sistçmas svarîgâkâ daïa ir tâ sauktais centrâlâ vienîba, kas tiek noòemta no mâjas. Tas ir gandrîz tradicionâlâ putekïsûcçja íermenis, un tas radîs piesâròojumu. Centrâlâ galva nodroðina stingras caurules, kuras tiek attçlotas uz kontaktligzdas (vai bieþâk sastopamajos vairâku sûkðanas pieslçgvietu objektos. Ðâda ligzda, lai izveidotu savu pozîciju, ir jânovieto mâjas galvenajâ sienâ. Uz pçdçjo iesûkðanas staciju lielâka, elastîgâka ðïûtene tiek uzòemta lielâka nekâ vienkârðâ putekïsûcçjâ, ar kuru tiek veikta pati vakuuma tîrîðana. Iespçjams, ka ðïûtene ir aprîkota ar îpaðu slçdzi vai ritinâðanas procesu. Vakuuma apsildes sistçma, iespçjams, secîgi uztvers jaunus atbalstîtâjus.