Putekiu nooemdana bolesuawiec

Putekïu nosûkðanas sistçmas tiek izmantotas gandrîz visâs vietâs, kur ir darbavietu piesâròojums ar sausiem putekïiem ar ïoti smalkâm daïiòâm. Ðâda veida tehnoloìiskâ attîrîðana galvenokârt tiek izmantota enerìçtikas, keramikas, metinâðanas, metâla, koka, farmâcijas un pârtikas rûpniecîbâ. Nbsp; Visbieþâk izvietotâ putekïu savâkðanas iekârta ir tâ sauktâ kârtridþu putekïu savâcçjs.

Viena no pirmajâm problçmâm, kas var rasties mâjsaimniecîbâs, ir putekïainîba, kas rodas katrâ raþoðanas procesa laikâ.Ðî apputeksnçðana pirmâm kârtâm rodas, veiksmîgi apstrâdâjot citu materiâla metodi, vai arî izlejot vai pârvietojot brîvus materiâlus.Diemþçl putekïi ir ârkârtîgi kaitîgs spiediens uz cilvçku veselîbu. Jo jaunâks ir putekïi, jo kaitîgâks tas ir. Nu, daþi ziedputekðòi ir toksiski un pat kancerogçni.Ðodien nav zinâms, ka darbinieka telpas putekïainîba ir gan veselîbas problçmu, gan arodslimîbu cçlonis. Tikai no paða sâkuma tas ir tik vçrtîgs, lai attîrîtu gaisu.

African MangoAfrican Mango labākais atbalsts jūsu svara zudumam

Lai putekïu nosûkðanas sistçmas bûtu izdevîgas, jâizmanto vietçjie nosûcçji. Viòi dzîvo galvenokârt tâdâs situâcijâs kâ paðatbalstoðas ieroèi, suckers vai kâda veida kapuci, kas atrodas tuvu piesâròojoðo vielu emisijas avotam.

Jânodroðina visu veidu uzkrâto putekïu uzkrâðanâs veidu likvidçðana. Ðî darbîba palîdz novçrst putekïu pârvietoðanos un atkârtotu putekïoðanu. Ja putekïu slânis ir koncentrçts îpaði uz raþoðanas zâlç esoðâ grîdas, jâizmanto rûpnieciskie putekïu sûcçji, jo putekïu uzkrâðanâs ap iekârtu rada nopietnu apdraudçjumu.Îpaði liels putekïu savâkðanas sistçma nekâdâ gadîjumâ nedrîkst uzkrât elektrostatiskos lâdiòus, jo tas var izraisît aizdegðanos arî ugunsgrçka rezultâtâ.

Turklât bûvniecîbâ ir jâbût hermçtiskiem savienojumiem. Ir jâzina, ka visas noplûdes izraisa putekïu izkïûðanu ârâ un lîdz ar to samazina putekïu noòemðanas efektivitâti.