Putekiu filtrs

Daudzâs nozarçs mums ir nepiecieðams radît putekïus, kas strâdâ ar sprâdzienbîstamiem putekïiem un gaisa maisîjumiem. Pastâv nozîmîgi procesi, kas saistîti ar akmeòogïu, kokmateriâlu koksnes, biomasas, pârtikas rûpniecîbâ sastopamo organisko putekïu maiòu, putekïiem íîmijas nozarç uc Atex putekïu savâcçjs ir sprâdzienbîstams putekïu separators, kas raþots saskaòâ ar ES direktîvu Atex.

Sprâdzienbîstamu putekïu un gaisa maisîjumu noòemðanai mçs iekïâvâm instrumenta un visu iekârtu spçjas kopâ ar svarîgo 94 / 9WE ATEX direktîvu. Tos var izmantot putekïu noòemðanai blakus St1 un St2 sprâdzienbîstamajai grupai. Mûsu filtrçðanas sistçmâm ir 3D kategorijas. Tas ïauj veidot tos jebkurâ vietâ, kas atrodas bîstamâ vietâ, kâ arî vietâs, kur ir sprâdzienbîstamîba 22.

Lai aizsargâtu ierîces, mums ir divas galvenâs metodes:

Revitalum Mind Plus

Sprâdziena novçrðanas metodeÐî metode izmanto sistçmas, kas automâtiski iedarbojas uz âtrâ spiediena sâkumu un samazina raduðos sprâdzienu. Íermenis ir aprîkots ar spiediena sensoriem, kas atklâj sprâdzienu, dod to vadîbas panelim, kas maina cilindra vârsta iedarbinâðanu ar ugunsdzçðanas materiâlu. Sistçmas reakcijas laiks no sprâdziena atklâðanas lîdz tâs atcelðanai ir tikai aptuveni 60 ms. Ïoti âtra radîtâs sprâdziena apspieðana novçrð augsta destruktîvâ spiediena veidoðanos.

Sprâdziena samazinâðanas metodeTas ietver visu veidu membrânu vai dekompresijas paneïu izmantoðanu, kas rada sprâdzienbîstamu spiedienu no aizsargâtâ pârtikas ârpuses. Izmantojot ðo stilu, spiediens, ko tas veic aizsargâtajâ ierîcç, aprobeþosies ar cenâm, kas nav apdraudçjums. Mçs izmantojam daþâdas tehniskâs diafragmas: apaïas vai taisnstûra, plakanas vai izliektas, ar vai bez asaru sensoru, izgatavotas no oglekïa tçrauda vai skâbes izturîga tçrauda. No sprâdzienbîstamas liesmas izmçra, kas tiek izvilkta uz âru, ieteicams novirzît sareþìîto zonu laukâ blakus membrânai.

Turklât noteiktâ sprâdzienbîstamîbas zonu izmantoðana konkrçtâs iekârtas valstî, visas tâs îpaðîbas un elementi ir apvienoti ðâdâ sistçmâ, lai tie nebûtu iespçja radît putekïu aizdegðanâs avotu.