Pirmais biznesa atbalsts startcdanas laika

Ikviens, kas savu pirmo uzòçmumu bûvç, ir ïoti pârsteigts par lielo kases aparâtu cenu. Jâ, tas ir diezgan dîvaini padarît ðâdu vienkârðu ierîci, salîdzinot ar pat datoru, vçrtîgu tik lielu naudas summu. Tomçr pârsteigums izzûd, kad rûpîgi aplûkojam ekonomisko un smalko situâciju mûsu reìionâ.

Nodokïu kases izmanto atkarîbâ no veida tûkstoðiem lîdz pat èetriem tûkstoðiem zlotu. Polijâ ir ïoti grûti atrast vismaz vienu jaunu un neizmantotu kases aparâtu, kura laukumâ ir cena, kas ir vienkârðâka nekâ tûkstotis zlotu. Tâtad tieðsaistes izsolçs jûs atradîsiet lietotos kases aparâtus, bet ne vienmçr varat tos saòemt.

Un kâpçc kases aparâti ir dârgi?Ðâda stâvokïa cçlonis ir valsts forma un mûsu valsts ekonomikas stâvoklis, un milzîgi nodokïi un neskaitâms birokrâtijas apjoms, ko valsts mums sniedz, ziòojot un dodot ierîci, rada milzîgu kases aparâta tirgus cenas pieaugumu.Daudziem tirgotâjiem mûsdienâs nav jâiegâdâjas kases aparâti. Diemþçl likums vçlas, lai kâda sieviete, kas vada uzòçmumu ar gada peïòu virs noteiktâs summas, sîki reìistrçtu visu preèu tirdzniecîbu. Pçdçjo reizi arvien vairâk cilvçku atsakâs no ekonomiskâs iniciatîvas. Ðim nolûkam ir noderîgs darbinieku skaits nodokïu birojos.Grâds, galu galâ, nav galvenais iemesls lielai kases aparâtu cenai. Atðíirîbâ no printeriem ðie citi ir jâveic ar neparasti izcilu klasi. Tai ir jâdarbojas perioda laikâ, lai izdrukâtu tûkstoðiem dienas saòemto kvîti.

Vçl viens sekundârais iemesls ðîm augstajâm vçrtîbâm ir darbinieku izmaksas par kases pakalpojumiem. Jo pilnîgâka ir reputâcija un daudzi cilvçki, kurus mçs izmantojam, jo spçcîgâk mums ir jâiegulda nauda, lai ieviestu kases aparâtus, lai slçgtu biznesa darbu. Ceïð ir ieteikt cilvçkiem, kuri iepriekðçjos kursos ir sagatavojuði ðâdus kursus, un tas ir ïoti reti gadîjums.Jau kâdu laiku turpinâs cîòa par ðo ierîèu cenu samazinâðanu, turklât katrs uzòçmçjs, pçrkot mûsu pirmo kases aparâtu, var ietvert atskaitâmâs izmaksas par kases aparâta iegâdi lîdz 700 PLN.