Pirma uzocmuma programma

Tiek pârdota simfonijas tirdzniecîbas programma. Visbieþâk izmanto mazos un vidçjos uzòçmumos. Programma ir ieinteresçta arî visu krâjumu lîmeòu uzskaitç. Viòð iegâdâsies bûvniecîbas dokumentus: pârdoðanu, noliktavu, pirkumu un samaksu. Programma ir saistîta ar printeriem, kases aparâtiem un svîtrkodiem.

Programmas svarîgâkâs iezîmesProgramma ir pieejama divâs versijâs: pârdoðana (bez noliktavas servisa, pârdoðana ar noliktavu (ir noliktavas atbalsts. Programmatûra atbalsta skaidras naudas un bezskaidras naudas maksâjumus, un es sadarbojos ar bankâm. Symfonia tirdzniecîba ir cita veida tirdzniecîbas un pakalpojumu uzòçmumu forma. Programmatûra ïaus jums izveidot grafiskos izkârtojumus. Pateicoties plânam, varam norâdît maksâjuma veidu un datumu, pârdoðanas cenu, diskonta summu, aizdevuma summu. Symfonia handel nodroðina pilnu pakalpojumu sniegðanu tirdzniecîbas, noliktavu un naudas dokumentiem. Programma sadarbojas ar programmu Symfonia Finanse i Ksiægowoúã. Ar savu uzmanîbu mçs varam strâdât ar ziòojumiem, periodiskiem paziòojumiem, rotâcijas kontroli un piegâdes ilgumu.

Programma notiek, lai efektîvi veiktu inventarizâciju. Lietderîgâk ir dokumentu un saistîto materiâlu paâtrinâtâs izsniegðanas funkcija. Programmatûra ïauj jums strâdât ar darbuzòçmçju datubâzi. Darbinieks ir iespçja piegâdât un rediìçt darbuzòçmçja datubâzi. Klienti var bût, cita starpâ, meklçtâji pçc pasta indeksa, uzòçmuma nosaukuma. Pieteikums atbalsta daudzus þurnâlus. Simfonija ir tâs saskarne (izskatâs jauki, un to ir viegli lietot. Pateicoties tam, funkcija ar íermeni ir cieða un efektîva. Symfonia tirdzniecîbas programma var bût izveidota ar nosaukumiem, kas nav jaunas datortehnika. Liela simfonijas tirdzniecîbas programmas priekðrocîba ir sistçmas spçcîga apguve. Programmai nav nepiecieðama îpaða apmâcîba un izmaksas.