Pieradit ka aizraujodai tehnoloiiju attistibai ir pozitivas un negativas puses

Ðodienas tehniía attîstîba ir saistîta ar vçl ïoti tehnoloìiski modernu maðînu bûvniecîbu lauksaimniecîbas, rûpniecîbas, pârtikas un koksnes nozarçs. Ðîs iekârtas tiek ieviestas, lai paâtrinâtu un atvieglotu raþoðanas procesu procesus konkrçtâ nozarç. Neapðaubâmi, ðie aparâti ir paði magnçtiskie separatori.

Kas tieði ir magnçtiskais atdalîtâjs?Tad ir darbarîki ar efektîvu magnçtisko darbîbu (to jauda ir atkarîga no pieprasîjuma veida, cilvçki, kuri mazgâ citus vaïîgus materiâlus un vienkârði no metâla piemaisîjumiem - cita starpâ:- metâla loksnes- uzgrieþòu skrûves- vadi- naglas utt.Pateicoties savai tîmekïa vietnei, viòi var atrast lietoðanu praktiski visâs jomâs, kurâs viòi vçlas izcilu kvalitâti no nevçlamu metâlu piemaisîjumu no darba materiâla.

Raksti un domâðanas darbi darbojas magnçtiskajâ separatorâ?Lai varçtu tieði izskaidrot magnçtiskâ separatora darbîbu, ir jâpieòem to galvenie veidi. Cita starpâ ir: sijas un magnçtiskâs lentes, magnçtiskie reþìi, atvilktòu atdalîtâji, bungu mucas, ceïojoðâs birstes, kas pazîstamas arî kâ magnçtiskâs slotas, koniskas, daþas no kurâm ir tehnoloìiski attîstîtas - magnçtiskie separatori ar rokâm.

Sijas un magnçtiskâs lentesSijas un magnçtiskâs lentes: tâs ir bûvçtas uz konveijeriem, lai es varçtu izvçlçties metâlu piemaisîjumus no produktiem, kurus transportç uz konveijera lentçm (kâ pierâdîjumu dârzeòiem un produktiem. Ðis magnçtisko separatoru veids vispirms tiek izmantots pârtikas nozarç.

Magnçtiskie reþìiMagnçtiskie reþìi: ir ðâds magnçtisko separatoru modelis, kura galvenais mçríis ir atdalît magnçtiskos elementus no jebkura veida mîksta materiâla - smiltîm, granulâtiem, graudiem. Svarîgs atdaloðs daudzums ir magnçtisko rullîðu (reþìa reþìu virsma.

Atvilktòu atdalîtâjiAtvilktòu atdalîtâji: tâpat kâ iepriekð aprakstîtais, tos izmanto, lai atdalîtu mîkstos magnçtiskos elementus no beramkravu materiâliem, piemçram, smiltîm un graudu granulâm. Tomçr atvilktòu dizains ievçrojami uzlabojas un prasa tîrîðanas procesu. Uzòemtie, nevçlamie elementi nonâk speciâli izveidotâ atvilktnç pçdçjâ atvilktnç, kuru var iztukðot tumðâ veidâ.

Drum separatoriBungu atdalîtâji: ðâda veida magnçtiskie atdalîtâji atradîs savu pamatpielietojumu plastmasas, otrreizçjâs pârstrâdes un keramikas nozarçs. Trumuïi un garenvirziena formas tiek veidotas perpendikulâri konveijera lentu galos, kur tie tiek galîgi iztîrîti no nevçlamiem metâla elementiem. Tie ir daudz labâki slîpmaðînu slîpçðanas kameru atdalîtâju pozîcijâ.

BirstesZobu birstes, kas pazîstamas arî kâ magnçtiskâs slotas: zina savu galveno pielietojumu automobiïu punktos, veikalos, kas nodarbojas ar metâlapstrâdi, un kur substrâts ir piesâròots ar metâla elementiem - metâla lîstes, skrûves, naglas, stieples gabali utt.

Koniski atdalîtâjiKonusveida separatori: ðos çdienus izmanto vienkârðu un vaïîgu materiâlu apstrâdei, ïoti bieþi tie atrodas cauruïvados tâ sauktajâ wyczystkach. Galu galâ, to izmantoðana ir ïoti spçcîga un to var izmantot pârtikas, keramikas un citâs rûpniecîbas nozarçs.

Magnçtiskie atdalîtâji ar rokâmJaunais un vienlaicîgi pçdçjais magnçtisko separatoru veids ir manuâlie magnçtiskie separatori. Ir pçdçjie vismazâk attîstîtie tehnoloìiskie çdieni, lai gan tas nenozîmç, ka tie ir mazâk noderîgi. To izmantoðana ir ïoti augsta. Sâkot ar attîrîðanu no metâla materiâlu noðíirðanas.