Piemcrojamas drodibas prasibas es

ATEX ir Eiropas Savienîbas juridisks fakts, kas regulç droðîbas un veselîbas aizsardzîbas prasîbas, kuras visiem produktiem jâveic, lai darbotos sprâdzienbîstamâ vidç. Jaunâkâ informâcija pçc apvienojoðiem darbiem, kas jau ir ATEX 2014/34 / UE standarti, sâksies 2016. gada 20. aprîlî. Visâm precçm bûs jâbût ðâdiem maríçjumiem:

1. CE zîme, 2. sertifikâta izsniegðanas vienîbas identifikâcijas numurs, 3. sprâdzienbîstamîbas simbols, 4. sprâdzienbîstamîbas grupa, 5. iekârtu kategorija, 6. sprâdzienbîstamîbas tips, 7. sprâdziena apakðgrupa, 8. temperatûras klase.Katrs çdiens jâplâno tâ, lai darba laikâ tas neradîtu briesmas. Sertifikâta izsniegðana, ko veic pilnvaroti uzòçmumi (piemçram, UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC - Atestâcijas un sertificçðanas pçtîjumu centrs SIA Gliwice, apòemas veikt citas procedûras: 1. EK standarta pârbaude - paredz, ka trauks atbilst pamatprasîbâm direktîva, 2. raþoðanas kvalitâtes nodroðinâðana - kvalitâtes nodroðinâðanas sistçmas apstiprinâðanas procedûra, kas ïauj maríçt produktu ar CE zîmi un izdot atbilstîbas deklarâciju, 3. produkta verifikâcija - testçðanas procedûra un katra materiâla kvalitâte, kas iegûts, lai panâktu piekriðanu ar noteikumu, 4. produkta kvalitâtes nodroðinâðana, - produkta kvalitâtes nodroðinâðana, - produkta kvalitâtes nodroðinâðana; izmantotâ kvalitâtes sistçma, tostarp galîgâ pârbaude un produktu pieredze, 5. sadarbîba ar tipu - procedûra, kâ raþotâjs veic katras izgatavotâs kopijas atbilstoðus testus, lai nodroðinâtu tâ sinhronizâciju ar EK tipa pârbaudes sertifikâtâ norâdîto darbinieku un principâ noteiktajâm prasîbâm; raþoðanas process - iekârtu tehniskâs dokumentâcijas sagatavoðanas procedûra, dokumenti jâuzglabâ 10 gadus no pçdçjâs kopijas izgatavoðanas, 7. tehniskâs dokumentâcijas iesniegðana paziòotajai valûtai uzglabâðanas nozîmç, dokumentâcijâ jâiekïauj vispârîgs apraksts, dizains, rasçjumi, diagrammas, apraksti, standartu saraksts, testu un aprçíinu rezultâti, atbilstîbas deklarâcija, 8. vienîbas raþoðanas pârbaude.