Partikas rathodanas madinu rathodana

Mums visiem patîk rîki un organizâcijas, kas kaut kâdâ veidâ mûs îsteno vai vismaz vienkârðo mûsu darbu. Dzçriens no tâdâm ierîcçm, kas palîdz vîrietim strâdât, ir burvju griezçjs 310p. Var teikt, ka tâ ir unikâla gastronomijas ierîce, kas ir obligâta jebkurâ çdinâðanas iestâdç, jebkurâ veikalâ, kâ arî mâjsaimniecîbâs.

Daþâdu produktu grieðanaIr grûti iedomâties pârtikas preèu veikalu, kuram nav ðâdas iekârtas. Paðreizçjâ paaudze nepçrk aukstos gabalus vai sieru uz kilogramiem, jo tai nav tâdas nepiecieðamîbas, jo veikali nepârtraukti iesaka daþâdus ðos rezultâtus. Tâpçc bûtu bezjçdzîgi maksât neskaitâmus pârtikas daudzumus, kad tas notika Polijas Tautas Republikas laikâ. 310p burvju griezçjs nodroðinâs âtru apkalpoðanu neskaitâmiem patçrçtâjiem, kas ir savâkti biznesâ. Tas sagrieþ produktu simetriski ðíçlçs, kas izskatâs ïoti pievilcîgi. Ðíçres tiek dotas daþâdu pârtikas produktu grieðanai. Ar to var griezt mîkstos produktus, kad tas ir arî mîksts un pat ciets vai sauss. Visi griezti atbilstoði patçrçtâja vçlmçm, jo grieðanas biezuma izmaiòas ir skaidras un tuvas.

Tas viss ir atkarîgs no naþaGrieðanas efektivitâte ir atkarîga no naþa asuma. 310p slîpmaðînas konstrukcijâ ir asinâtâjs, kas nodroðina naþu asinâðanu. Grieðanas nazi vada motors ar târpu pârnesumiem. Tâdçjâdi slîpmaðîna efektîvi slîpç rezultâtu ðíçlîtçs lîdz 16 milimetriem. Iekârta ir çrta un çrta. Grieðanas laikâ nav nepiecieðams presçt sagrieztu pârtikas produktu, jo tas rada smaguma vçrtîbu. Grieþot, viss, kas Jums jâdara, ir pârvietot baroðanas tabulu no roktura uz galdu. Ðis rîks ir ïoti higiçnisks un pieklâjîgs veselîbai, jo visi tâs temati, kas nonâk saskarç ar sagrieztu pârtiku, ir izgatavoti no nerûsçjoðâ tçrauda. Tas nozîmç, ka nav nekâdu iespçju, ka rûsas nâk no griezçja. Visi grieðanas maðînas elementi ir aizsargâti pret koroziju, tâpçc ir svarîgi to tîrît, nebaidoties par savu veselîbu. Viòas dzîve ir tîra un ïoti viegli izjaukt ðíçlçju.