P 120 izsmidzinadanas sukoa konstrukcija

Sûknis ir darba maðînas modelis, kurâ piedziòas motora enerìija pârvietojas, lai ðíidrumu pârvietotu no zemâkâ lîdz nozîmîgâkajam diapazonam. Vortex sûkòu priekðtecis, kas izmanto tehnoloìiju, ir virzuïsûknis - sava veida pozitîvs pârvietoðanâs sûknis, izmantojot cilindrâ peldoðu virzuli. Vispirms tiek sagatavots tipisks sûknis no kameras, virzuïa un virzuïa virzuïa.

Un tas atðíiras tikai ar zemu efektivitâti un izmanto tîras ekspluatâcijas izmaksas, un tas gûst labumu no ârkârtas iespçjâm sûknçt ðíidrumus ar lielu intensitâti, kâ arî gaistoðiem ðíidrumiem un suspendçtâm cietvielâm. Ðâdu sûkòu vçrtîba var ietvert arî efektîvâku enerìijas izmantoðanu, ko rada lielas slodzes izmaiòu iespçjas un efektivitâte (darbojas 24 stundas diennaktî un mînus plûdu nepiecieðamîba (tâs veic „sausas”.

Ðâdi sûkòi ir piemçroti, cita starpâ, urbuma sistçmu atûdeòoðanas sistçmâs, kuras tagad bieþi uzskata par pazemes ûdens lîmeòa pazeminâðanas metodi. Soofiltering tagad ir plânots investîciju izmaksu tâmes izstrâdes laikâ. Tâ ir efektîva sistçma bûvdarbu izrakumu pagaidu þâvçðanai.

http://lv.healthymode.eu/catch-me-patch-me-visefektivakais-lidzeklis-lai-zaudet-svaru/

Pieprasîjums pçc mûsdienîgiem risinâjumiem reljefa drenâþas zonâ joprojâm pieaug un prasa izmantot sûkòus ar lielâko klasi, kas efektîvi aizsargâ un aizsargâ pret nevçlamu ûdeni. Ir vçrts iepriekð zinât, kâda veida sûkni mçs vçlamies, lai apzinâti izlemtu, vai sûkni darbina elektromotors, vai darbina iekðdedzes dzinçjs.