Opoles sinhrona tulkodana

Tiek sâktas daudzas daþâdas konferences, kurâs piedalâs vîrieði no citâm valstîm un nâk no tâlâm zemçm, kas nozîmç, ka viòð zina un runâ daþâdâs valodâs. Sarunas laikâ ikviens vçlas visu precîzi zinât, tâpçc konferenèu tulkoðana ir viena no formâm.

Ðâda struktûra ir interpretâcijas forma, sarunas laikâ dalîbnieki valkâ austiòas, un caur tiem neievodas skolotâja balss, kas konferencç izskaidro vârdus, moderçjot balsi saskaòâ ar oriìinâlu.Tulks vienmçr sazinâs svarîgâ personâ.Konferences izpratnç mçs atðíiram vairâkus ðâdu tulkojumu veidus, proti:- secîgi tulkojumi pçc runâtâja runas,- vienlaicîga pârvietoðana kopâ ar runâtâju,- relejs - starp divâm valodâm, izmantojot treðo valodu,- retour - dzimtâs valodas mâcîbas citai,- pivot - ikviena avota valoda,- cheval - viena ietekme uz sanâksmi notiek divâs kajîtçs,- simetriska sistçma - kad dalîbnieki uzklausa tulkojumus mazâk nekâ izvçlçtajâs valodâs,- èuksti - tulkojums, kas adresçts konferences dalîbnieka ausim, kurð ir tulks,- zîmju valoda - sinhronâ tulkoðana zîmju valodâ.Kâ redzat, konferenèu tulkoðana nav tik populâra, un tâ piedâvâ daudzas intensîvas zinâðanas no tulkotâjiem, lai varçtu piedalîties ðâdos tulkojumos.Visbieþâk sarunu laikâ tulkotâji tulko, izmantojot secîgu tulkoðanu vai izmantojot vienlaicîgu metodi salonâ.Îpaði televîzijâ mçs varam sniegt atzinumu par ðâdiem tulkojumiem, parâdot daþâdas konferences un sanâksmes.Visu informâciju tulkotâjs sniedz ïoti vienkârðâ un detalizçtâ veidâ, daþkârt tulkotâjam ir pat jânokârto rakstu tajâ paðâ balss tonî un jâaptur balss, kâ runâ runâtâjs.