Obligats kases aparats 2016 gada

Daudzi cilvçki naivi uzskata, ka gradâcija ir pietiekama, lai darba devçjs varçtu mûs pieòemt par sapòu nozîmi. Nekas vairâk nepareizi! Daudziem piedâvâjumiem bieþi ir mulsinoði vârdi: "Mums ir vajadzîgi divi (trîs, èetri ... raþoðanas gadi cieðâ pozîcijâ." Ko mçs varam radît? Ïaujiet darbîbai un dzîves valstî dzîvot profesijâ, kas mums nav piemçrota? Ne vienmçr.

Protams, potenciâlâ darba devçja cieðâ konta priekðrocîba bûs fakts, ka mçs esam pabeiguði studijas pareizajâ virzienâ. Viena priekðrocîba ir ïoti, ïoti maz. Vçl vienu var panâkt, piesakoties uz daþu mçneðu staþçðanos uzòçmumâ, kura profesionâlâ kontekstâ mums ir interese. Lai gan mçs nesaòemam pârâk daudz naudas par ðîm zinâðanâm, bieþi vien tas ir tas, ka mums tas jâdara labdarîbai, bet ieraksts ar daþu mçneðu staþçðanos aplûko CV daudz plaðâk nekâ pats pçtîjums.

Vçl viens piedâvâjums tiem viesiem, kuri ir izlçmuði par savu funkciju, ir iespçja veikt daþâdas izmaksas un apmâcîbu. Protams, tam ir jâbût sava laika upurim, jo îpaði finanðu izdevumiem. Tomçr mçs varam radît, ka labi izvçlçti kursi un vingrinâjumi dos mums vçl vienu plusu mûsu nâkamajam darba devçjam. Visas ðîs izglîtîbas lînijas bûtu labi jâpârbauda organizatoru ziòâ (kas, kur, kâdâ pasâkumâ veic apmâcîbu, Kad un kas ir bûtisks (kâdi pasâkumi tiek apspriesti kursa laikâ, vai tajos ir pietiekami daudz interesantu jautâjumu, kâdas zinâðanu nodoðanas formas izmanto uzòçmums vai apmâcîbas uzòçmums. Protams, viena izglîtîbas forma joprojâm nav pietiekama. Pat tûlît pçc sapòu darba uzsâkðanas mums ir jâbût pçdçjam, ka gandrîz visi îpaðnieki vçlas no saviem darbiniekiem tâ saukto mûþizglîtîbu, tas ir, nepârtrauktu uzlaboðanu.

Ja jûs ieiesiet to laimîgo cilvçku íermenî, kuri ir guvuði sapòu darbu, jûs, iespçjams, bûsiet entuziasms un interese. Jûs veidosiet mûsu pozîcijas ar lielu izpratni par to, cik grûti bija pçdçjo reizi iegût iespçju darboties jûsu sapòu pozîcijâ. Tâtad, droði, neviens kurss vai apmâcîba nebûs problçma jums, jo îpaði, ja tâ vietâ, lai samaksâtu par sevi, jûs tos izmantosiet kâ daïu no mûsu darba.