Neirozes galva

Mçs veicam grûtos laikos, kuriem ir nepiecieðama pastâvîga pieejamîba no mums. Bûtnei pastâvîgi jâpierâda, ka mçs neesam tumðâki nekâ jauni un ka mçs neesam mazliet jauni. Ðâda rase izraisa fobijas vîrieðiem, izraisa neirozi un depresiju laika periodâ. Var palîdzçt psihologs Krakova, kurð ir liels speciâlists pçdçjâ laukâ.

Prolesan PureProlesan Pure - Efektīvs risinājums svara zuduma problēmām!

Ieteicams izmantot ðo padomu, jo neârstçta fobija, neiroze vai depresija ne vienmçr iet caur vienu. Psihologa palîdzîba ir ïoti praktiska, ja nevar tikt galâ. Palîdziet mums ne vienmçr sasniegt palîdzîbu. Mçs bieþi kauns par reakciju no draugu kartçm. Un mçs baidâmies uzlikt draòíîgu etiíeti. Tomçr, òemot vçrâ citu viedokïus, nav labvçlîgi. Arî paðsajûta ar mums ir tâda pati - mums tas ir jâlûdz pçc iespçjas âtrâk. Psihologiem - ârstiem, kas ir noderîgi augstâkâs pilsçtâs, bûs vieglâk, daudzi speciâlisti ir biroji, kas piedâvâ palîdzîbu tiem, kam tas ir nepiecieðams. Speciâlistam vai psihologam ir atbilstoða kvalifikâcija, ko apstiprina nepiecieðamie dokumenti. Tâpçc viòð pilnvaro viòu sniegt psiholoìiskos pakalpojumus un rakstît diagnozi, kâ arî iztiesâðanu un viedokli. Kad mums ir nepiecieðami psiholoìiskie palîglîdzekïi vai atbilstoðs sertifikâts, ko psihologs plâno izdot, ir vçrts iznâkt mâjâs vai atmaksât no nfz., Taèu psihologam nav tiesîbu izdot receptes. Vajadzîbas gadîjumâ mums bûs jâdodas uz psihiatru ceïâ. Mçs varam doties uz psihologu, lai saòemtu padomu, patiesîbâ, ikdienas problçmas. Psihologs, iespçjams, ir persona, kas veic psiholoìisku terapiju, kuras mçríis ir izprast darba stâvokli vai izmaiòas personas uzvedîbâ. Psihologs var iesaistîties psihoterapijas veikðanâ, jo psiholoìiskie pçtîjumi bagâtina viòa domu, par cilvçka psihi. Bet ne katram psihoterapeitam jâbût psihologam, jo Polijas tiesîbu akti ïauj ikvienam uzsâkt psihoterapiju.