Nakts mediciniska palidziba

Arvien vairâk sievieðu sâk cînîties ar garîgâm tçmâm. Viòð mûs pâròem ar pârmçrîgâm lietâm un pienâkumiem. Bieþi vien mçs nesaprotam, ka ðâds ilgâks sliktas garastâvoklis, iespçjams, dzîvos, piemçram, pirmais depresijas simptoms. Ðajâ panâkumâ ir vçrts meklçt profesionâlus psihiatriskus padomus. Bet kâ organizçt ðâdu vizîti?

Pirmkârt, nebaidies no mûsu psihiatra. Galu galâ ir normâls ârsts, kurð tikai vçlas mums palîdzçt. Tâpçc rûpîgi iepazîstinâsim viòu ar visu savu dzîvi. Mçs varam pievienot situâcijas, kurâs mçs jûtam sliktâku noskaòu. Atcerieties, ka jebkura informâcija par savu psihiatru var bût ïoti vçrtîga. Jo vairâk viòð uzzina par mûsu dzîvokli, jo bagâtâka mçs esam dziïas dziedinâðanas izredzes.

Jâ, ðâdam apmeklçjumam ir nepiecieðams godîgums. Mçs nevaram neko slçpt. Psihiatri Krakovâ ir saistoði medicînas noslçpumam. Un nav citas iespçjas, ka citi cilvçki uzzinâtu par viòu problçmâm. Mçs varam mierîgi pastâstît par dzîvi. Ðeit ðeit ir viss - jûsu radinieki, attiecîbas ar saviem mîïajiem un ìimeni, diçta, aktivitâtes dienas laikâ un pat intereses. Ir vçrts pieminçt arî zâles, ja mçs regulâri çdam daþus medicîniskos lîdzekïus. Rezultâtâ psihiatri ïoti bieþi izdod receptes.

Ðâdam psihiatra apmeklçjumam nav jâbût apgrûtinoðam un sliktam. Vienkârði dodieties uz to ar labu attieksmi. Apkoposim ðîs svarîgâs zinâðanas par jûsu izaugsmi un dodamies uz psihiatrisko biroju. Pateicoties speciâlista palîdzîbai, mçs noteikti spçsim atkal risinât dzîvi.