Modes skates

Sestdien tika izgatavots vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja to skatîtâju lielo vçrtîbu, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri pabeidzis. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Labi izstrâdâta izstâde bija visstingrâkajâ vietâ, un viss notika bez ðíçrðïiem. Pa ceïam mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To gabali ir izgatavoti tikai no dabîgiem un gaisîgiem audumiem ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem vislabâk bija pieskaòoti gaisîgi, krâsaini maxi svârki, kas kopâ veica tamborçðanu. Blakus tiem bija arî prieks ar meþìînçm, romantiskâm kleitâm, kâ arî blûziòu ar grebumiem un izðûti bikini. Karstajiem apìçrbiem dizaineri piedâvâja sievietçm, cita starpâ, pîtas cepures ar lieliem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un interesantiem ziediem.Pçc izrâdes notika izsmalcinâtas kâzu kleitas izsole, kas îpaði veidota ðîs iespçjas dçï. Kleita tika nodota personai, kurai bija jâpaliek anonîma. Turklât vairâki jaunâkâs kolekcijas apìçrbi tika izsolîti. Ienâkumi, kas saòemti no pçdçjâs pârdoðanas, tiks nodoti bçrnu mâjâs. Jâuzsver, ka ðis vârds ar nepacietîbu atbalsta daþâdas labas un efektîvas darbîbas. Tâ îpaðnieki vairâkkârt ir atsavinâjuði savu produkciju pârdoðanai, un kâ darîjums bija pat tikai rûpnîcu apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka mûsdienîgâkâ kolekcija ðodien nonâks veikalos maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka zîmols plâno izveidot tieðsaistes veikalu, kas izmantotu citas, nevis stacionâras kolekcijas.Mûsu paðu apìçrbu kompânijai ir viens no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem mierâ. Visâ pasaulç ir maz rûpnîcu. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, galvenokârt, daudz interesantâko drçbnieku, ðuvçju un arhitektu. Katru reizi un pçc tam ðî vçrtîba vilcienu kolekcijas apvieno ar centrâlajiem poïu dizaineriem. Ðîm kolekcijâm ir tik liela atzinîba, ka vçlreiz pirms veikala uzsâkðanas tie, kas jau ir no rîta, koncentrçjas garâs rindâs. Ðîs kolekcijas iznâk tajâ dienâ.Ðâ nosaukuma produkti jau daudzus gadus ir augsti novçrtçti gan klientu, gan arî ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nespçj pieminçt saòemto atalgojuma spçku un apstiprina, ka sekas ir augstâkâs klases.

Skatiet mûsu veikalu: Haccp vienreizçju apìçrbu