Modes skates tulkotajs

Pagâjuðajâ sestdienâ tika demonstrçta vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri bûs gatavi nâkamajai sezonai. No auditorijas mçs pat varçtu identificçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs bija iestrçdzis tuvâkajâ detaïâ un beidzâs bez jebkâdiem ðíçrðïiem. Iekðpusç mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To darbâ tika izmantoti tikai individuâli un gaisîgi audumi ar labâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki ar tamborçtu izmçru. Blakus tiem bija arî prieks ar meþìînçm, romantiskâm kleitâm, kâ arî blûziòu ar grebumiem un izðûti bikini. Vçl nesen, dizaineri ierosinâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar lieliem apïveida krustojumiem, kas dekorçtas ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes tika sagatavota izsmalcinâta kâzu kleita, kas sagatavota îpaði pçdçjai ceremonijai. Kleita tika izmaksâta personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât ðîs daþas drçbes tika izsolîtas no vismodernâkâs kolekcijas. Ienâkumi, kas gûti no ðîs pârdoðanas, tiks novçrtçti kâ mâjas bçrnu nams. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labdarîbas un efektîvas darbîbas. Tâ îpaðnieks ir atkârtoti atgriezies mûsu produktu pârdoðanâ, un kad izsoles priekðmets pat apmeklçja kâdu no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija ieradîsies birojos maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka nosaukums apsver iespçju izveidot datorizçtu tirdzniecîbu, kurâ bûtu lietderîgi izmantot apgrieztâs kolekcijas nekâ stacionârâs komandâs.Cits apìçrbu uzòçmums ir viens no svarîgâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Tajâ ir diezgan maz rûpnîcu visâ reìionâ. Pirmajâ vietâ strâdâ vairâki tûkstoði cilvçku, daudzi no interesantâkajiem drçbnieku, ðuvçju un dizaineriem. Tajâ paðâ laikâ ðis zîmols darbojas kopâ ar daþiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ïoti novçrtçtas, ka veikala atvçrðanas laikâ no rîta ir gatavas rîta rindâs. Ðîs kolekcijas notiek tajâ dienâ.Ðî uzòçmuma rezultâti daudzu gadu garumâ ir ïoti populâri lietotâju vidû, gan stûrî, gan arî ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nepârdod, nemaz nerunâjot par daudzajâm balvâm, ko tâ ir saòçmusi, un kâdi ietver, ka rezultâti ir visaugstâkâs kvalitâtes.

https://slim-ecoligocal.eu/lv/

Skatît savu veikalu: Haccp vienreizçjâs lietoðanas apìçrbs