Modes skates putns 2017

Pievilcîgu sestdienu notika vietçjâs apìçrbu raþotâja jaunâkâs kolekcijas izskats. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kuri nolçma redzçt, ko dizaineri ir izveidojuði integrâcijas sezonai. Starp auditoriju mçs pat varçtu atrast vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçta izrâde bija visilgâkajâ faktâ, un viss tika sagatavots bez ðíçrðïiem. Uz virsmas mçs varam apbrînot modeïus, kas prezentç brîniðíîgas vasaras roku drânas. To îstenoðanai izmantoti tikai nelieli un vieglie audumi ar milzîgâm krâsainâm krâsâm, tostarp kokvilnas, lina un zîda. Mûsu reportieri visvairâk rûpçjâs par gaisîgiem, krâsainiem maxi svârkiem, kas pilnîbâ sagatavoti tamborçðanai. Starp tiem, ietekme ir arî izvirzîja meþìîòu, romantisku kleitu tudzieý blûzes ar frills un izðûtu bikini. Ar siltâm drçbçm sievietçm piedâvâtie dizaineri, cita starpâ, cepurçjuði ar lielâm apïa malâm, dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes tika veikta izsole par skaistu kâzu kleitu, kas gatavota pçdçjam vînam. Kleita tika dota personai, kas sapòoja palikt anonîma. Turklât tika izsolîtas daþas drçbes no modernâkâs kolekcijas. Ienâkumus, kas gûti no ðî izsole, tiks izraudzîta par privâtu bçrnu namu. Jâuzsver, ka nosaukums labprât atbalsta daþâdas efektîvas un labas darbîbas. Tâ îpaðnieki jau daudzus gadus ir pârdevuði savus izstrâdâjumus pârdoðanai un pçc izsoles priekðmeta pat apmeklçjot paðas rûpnîcas.Kompânijas pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija bûs pieejama birojos maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums ir izveidojis tieðsaistes veikalu, kurâ bûtu vçlams kolekcijas, kas atðíiras no tâm, kas atrodas stacionârajos veikalos.Ìimenes modes zîmols ir viens no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem pusç. Tai ir vairâkas rûpnîcas reìionâ. Tajâ strâdâ vairâki tûkstoði darbinieku, iepriekðçjâ - visvairâk skaistâkie ðuvçji, apìçrba gabali un arhitekti. Katru reizi un pçc tam ðis zîmols izveido kolekcijas sadarbîbâ ar lielajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ir lieliska atpazîstamîba, ka laikâ, kad tiek atvçrts veikals, tie, kas vçlas rindâ atvçrt rindu. Ðîs kolekcijas veic ðo îpaðo dienu.Ðî uzòçmuma produkti no daudziem gadiem ir ïoti populâri gan lietotâjiem, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa, ðíiet, nespçj pieminçt daudzâs atlîdzîbas, ko viòa ir saòçmusi, un kâ viòi atzîst, ka produkti ir visaugstâkâs kvalitâtes.

Skatiet savu veikalu: Vienreizlietojamie medicîniskie apìçrbi