Modes skate bcrnudarza

Nâkamajâ sestdienâ notika jaunâkâs vietçjo apìçrbu raþotâju kolekcijas izstâde. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri ir izdarîjuði attiecîgajâ sezonâ. Mçs pat varçtu apskatît vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus auditorijâ.Izsmalcinâtais ðovs tika izveidots pçc iespçjas îsâkâ laikâ un viss beidzâs bez ðíçrðïiem. Uz virsmas mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To atraðanâs pamatâ bija pilnîgi dabiski un smalki audumi ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaumîgâs, krâsainas maxi svârki kolekcijâs, kas tika izvilktas no tamborçtâm. Starp tiem, sajûsmu izraisîja meþìînes, romantiskas kleitas, kâ arî blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Jaunâkajiem apìçrbu dizaineriem, kas piedâvâti sievietçm, cita starpâ, pîtas cepures ar svarîgiem apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìîòu un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes beidzâs skaista kâzu kleita, kas sagatavota îpaði paðreizçjam iemeslam. Kleita tika dota personai, kas radîjusi, lai paliktu anonîma. Turklât tika izsolîti arî vairâki jaunâkâs kolekcijas apìçrbi. Ienâkumus, kas gûti no paðreizçjiem pârdoðanas darîjumiem, definçs kâ ìimenes mâjas. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas efektîvas un çrtas darbîbas. Tâ îpaðnieki atkârtoti ir pârdevuði savus produktus un tâpçc, ka pârdoðanas objekts bija pat îpaðas rûpnîcas apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija tiks âtri nogâdâta pie kontakta maija. Turklât viòð paziòoja, ka nosaukums paredz izveidot tieðsaistes veikalu, kurâ bûtu redzamas reversâs kolekcijas nekâ stacionâros veikalos.Ìimenes apìçrbu zîmols ir vienreizçjs lielâko apìçrbu raþotâju vidû. Tâ piedâvâ vairâkas rûpnîcas jebkurâ pasaulç. Viòð nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, daudzu topu, drçbnieku un dizaineru priekðplânâ. Katru reizi un pçc tam ðis darbs veido kolekcijas saskaòâ ar pirmajiem poïu dizaineriem. Ðîm kolekcijâm ir tik acîmredzama atzinîba, ka pat pirms veikala izveides tâs ir gatavas viena kilometra garâs rindâs no vienas rîta. Ðîs kolekcijas atrodas tajâ paðâ dienâ.Ðî uzòçmuma rezultâti daudzu gadu garumâ sniedz lielu atzinîbu lietotâju vidû, arî sasniedzamîbas un ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nemaz nerunâ par saòemto gandarîjumu, un to, ko viòi dod, ka sekas ir augstâkâs klases.

Skatiet mûsu veikalu: Haccp vienreizçju apìçrbu