Metha ugunsgrcku dzcdana

Mçìinot dzçst ugunsgrçkus, daudzi cilvçki refleksîvi sasniedz ûdeni. Ir arî vissvarîgâkais un ïoti prestiþais ugunsdzçsîbas lîdzeklis. Tomçr ugunsdzçsçji, ugunsdzçsîbas speciâlisti to nepiekrît. Ugunsdzçsîbas lîdzekïa izvçle ir atkarîga no saules apdeguma.

https://denta-s.eu/lv/

Putu ugunsdzçsîbaPutu ugunsgrçks, piemçram, benzîns vai alkohols, ugunsgrçku laikâ labi nodziest. Putu nevar izmantot, lai nodzçstu degoðus sârmu metâlus vai elektriskâs iekârtas un visu, kas reaìç ar ûdeni. Savukârt ugunsdzçðanas pulveri ir vislielâkais pielietojums.Atkarîbâ no to sastâva tos var izmantot, lai nodzçstu gandrîz visus svarîgos materiâlus. Ugunsdzçsîbas gâzes, no kurâm populârâkais ir oglekïa dioksîds, ir droðas, iznîcinot ogïu ugunsgrçkus, koksu un sçru, kâ arî metâlus, piemçram, kâliju, nâtriju, kalciju, dzelzi un cinku. No otras puses, ûdens ir ideâli saistîts ar dedzinoðâm organiskâm cietvielâm, piemçram, koksni, papîru, oglçm, salmiem.

Tvaika ugunsgrçka dzçðana - tvaika kâ ugunsdzçðanas materiâlsLîdzîga apstrâde kâ ûdens ir tvaika kâ ugunsdzçðanas metode. Iespçjams, ka ðie materiâli tiek sadedzinâti veiksmîgi. Galvenâ atðíirîba starp tvaiku un ûdeni ir pçdçjâ, kurâ ûdeni var izmantot jebkurâ vietâ, un pâris noteikti klusos numuros ar kubikmetru ne vairâk kâ 500 kvadrâtmetru. Pilnîgâkâs telpâs tvaika darbîba kïûst neefektîva. Nepiecieðams ne tikai zinât, kâdas ugunsdzçsîbas vielas ir piemçrotas citâm vielâm, bet arî noteikumi par to iegûðanu un novçrtçðanu ugunsdroðîbas zonâ.