Licences apicrbu rathotajs

Sestdien notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâs kolekcijas demonstrâcija. Pasâkums piesaistîja milzîgu skatîtâju loku, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri ir sagatavojuði uzlaboðanas sezonai. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs dzîvoja visstingrâkajâ laikâ, un viss notika bez ðíçrðïiem. Sistçmâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To darbîbâ tika izmantoti tikai uzticami un smalki audumi ar atbilstoðâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportierus visvairâk fascinçja gaisîgs, krâsains maxi svârki, kas pilnîbâ izveidoti tamborçti. Starp tiem cieòu izraisîja arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frîsiem un izðûti bikini. Lai iegûtu vieglu apìçrbu, dizaineri, kas piedâvâ sievietes, cita starpâ, pîtas cepures ar lieliem apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes notika izsmalcinâta kâzu kleita, kas radîta tieði ðai cîòai. Kleita ir dota personai, kas vçlçtos palikt anonîma. Turklât tika izsolîti daudz apìçrbu no visdaþâdâkajâm kolekcijâm. Ienâkumi no paðreizçjâs izsoles tiks noteikti kâ ìimenes mâjas. Jâuzsver, ka ðis vârds ïoti atbalsta daþâdas labdarîbas un spçcîgas darbîbas. Tâ îpaðnieki atkârtoti ir upurçjuði mûsu produktus pârdoðanai, un pçc tam, kad pârdoðanas vieta bija pat apmeklçjums konkrçtâ rûpnîcâ.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija nonâks veikalos tikai maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums apsver iespçju atvçrt tieðsaistes veikalu, kurâ atðíirîgas kolekcijas bûtu acîmredzamas nekâ stacionâros veikalos.Vietçjais apìçrbu uzòçmums pastâv tikai ar labâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Nevienâ valstî nav daudz rûpnîcu. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, nâkamajos pirmajos katrâ no labâkajiem ðuvçjiem, ðuvçjiem un arhitektiem. Katru reizi, ðis darbs padara kolekcijas saskaòotas ar pirmajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas veiksmîgi gûst panâkumus, jo vairâk, pirms uzsâkt veikalu, tie, kuri vçlas sâkt ilgu rindu, sâkas vienâ rîtâ. Ðîs kolekcijas notiek ðajâ konkrçtajâ dienâ.Ðâ nosaukuma produkti patçrçtâjus plaði novçrtçjuði jau daudzus gadus, arî beigâs un ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nepamanâs par saòemto gandarîjumu, un tas rada augstâkâs kvalitâtes rezultâtus.

Skatiet mûsu veikalu: Vienreizçjs apìçrbu raþotâjs