Kontroles un kontroles sistcmas

Integrçta kontroles sistçma ir ieteicama attîstîtajiem uzòçmumiem, kas ir vai ir nozîmîgi ieviest vairâkas atðíirîgas pârvaldîbas sistçmas. Integrçtâ kontroles sistçma ir savdabîga uzòçmumu procedûru kombinâcija, kâ arî citas metodes, kas dod pozitîvâkus uzòçmuma izvirzîtos mçríus.

Kvalitâtes vadîbas sistçmaIntegrçtas vadîbas sistçmas ievieðana pati par sevi ir svarîgs uzòçmuma attîstîbas elements. Konkurences attîstîba joprojâm liek uzòçmumam sekot lîdzi arî laukumâ. Lielâkâ daïa uzòçmumu ievieð integrçtas vadîbas sistçmas, kas raksta tikai ar daþâm apakðsistçmâm. Visbieþâk apakðsistçma ir kvalitâtes vadîbas stils, kas ir iemesls daudzu uzòçmumu darbîbai. Citas apakðsistçmas, kas apvieno uzòçmumus, visbieþâk ir: droðîbas pârvaldîbas sistçmu un arodveselîbas, informâcijas droðîbas vadîbas sistçma, vides pârvaldîbas sistçma, un visas sistçmas sektoru. Daïas var arî iekïût viens otru, lîdz ar to jautâjums par to integrâciju.

Kâdas ir ðî plâna priekðrocîbas?Integrçto kontroles sistçmu ievieðanas galvenais mçríis ir nepârtraukti uzlabot efektivitâti. Integrçtâs sistçmas ir nepârtraukta darbîba, nevis nâkamâs tradicionâlâs programmas, kas ir ierobeþotas laikâ. Ir daudz plusi, lai ieviestu integrçtu vadîbas sistçmu. Pirmkârt, tas palielina uzòçmumu izaugsmes tempu pieaugumu, optimizçjot nodarbinâtîbas aìentûru, skaidri definçjot katra veida un nodaïas nozîmes. Integrçjot visas apakðsistçmas, to abonçðanas izmaksas ievçrojami samazinâs, samazinot ar tâs darbîbu saistîtâs izmaksas. Uzòçmums, kas ir labi sagatavota vadîbas sistçma, kïûst par ârkârtîgi nopietnu uzticîbu, tâdçjâdi veicinot ietekmi uz izstâdi un veicot vçlamo tçlu.