Koksnes putekiu spradzienbistamiba

Noteikumi, kas nosaka, ka katrai ierîcei tiek nodota peïòa telpâs, kurâs pastâv gan elektriskâ, gan mehâniskâ sprâdziena draudi, kamçr tâs atrodas pçdçjâs aizsardzîbas sistçmâs. Ir divas ierîèu grupas: viena kalnrûpniecîbai un otrâ - virsmas rûpniecîbai.

Raþotâji, kas izmanto dizainu un aizver CE un Ex maríçjumu, ir tâdâ mçrâ, ka pârdod savu kolekciju jebkurâ ES pozîcijâ, neradot papildu prasîbas draudu novçrðanai. Direktîva attiecas uz plaðu ierîèu klâstu, kas, iespçjams, ietver instrumentus, ko izmanto pastâvîgâs urbðanas platformâs, naftas íîmijas darbîbâs, raktuvçs, dzirnavâs un citâs vietâs, kur var rasties draudi.

Ïoti sareþìîtâ apjomâ ir trîs direktîvas nosacîjumi:a iekârtas vçlas, lai tam bûtu savs efektivitâtes aizdegðanâs avots, \ tb ir paredzçtas tâ saucamâs sprâgstvielas raðanos gaisa maisîjums,c tas ir populâri atmosfçras apstâkïos.

Atex gadîjumu izpçte ietver un elementus, kas ir piemçroti droðu droðîbas ierîèu izmantoðanai, kas tieði veicina noteiktu rîku izmantoðanu. Ðîs jaunâs maðînas spçj sprâdzienbîstamâ vidç.

Ietekme un pieredzçjuði risinâjumi ietver kaitîgo putekïu emisiju samazinâðanu objektâ. Mçs veidojam droðus un draudzîgus darba apstâkïus, vienlaikus uzlabojot raþoðanas procesus. Veselîba un grâmatu aizsardzîba mums ir vissvarîgâkâ, ja runa ir par centrâlajâm sistçmâm. Funkcionalitâte un optimizâcija ir nopietns stâvoklis visa organisma rîcîbâ. Grâmatas rakstîðana ar tuvâm ierîcçm nozîmç iespçjamo sprâdzienbîstamîbas samazinâðanu ATEX direktîvas darbîbas jomâ.

Citi lîdzekïi ir:vairâk ideâlu apstâkïu darba nozîmç,atkritumu savâkðanu kâdâ konkrçtâ punktâ, \ tdroða toksisko vielu ieguve, \ tefektîvi novçrst trûkumus, \ tdaudzu operatoru darba piedâvâjums vienlaicîgi;strâdât ar mitriem un sausiem lietojumiem.

Veikto tehnoloìisko procesu rezultâtâ bûs droða toksisku gâzu maisîjumu, miglas un dûmu radîðana. Jâatceras, ka kombinâcijâ ar skâbekli tie var veidot sprâdzienbîstamus savienojumus. Tâpçc zinâðanas par ðo tçmu ir vçrtîgas.