Kases varde

Ikvienam nodokïu maksâtâjam, kas pârdod preces fiziskâm personâm, ir pienâkums reìistrçt apgrozîjumu, izmantojot kases aparâtu. Tas ir veids, kâ veikt pienâcîgus norçíinus ar nodokïu iestâdçm. Tas attiecas uz tiesîbu aktiem un ir pamata.

Kâ ar bojâtu kases aparâtu?

Ðâdâs konfigurâcijâs ir vçrts sakârtot tâ saukto rezerves naudu. Tâ noteikðana nav juridiska prasîba, t.i., katra uzòçmçja uzòçmumâ ir jâdomâ par ðâdu risinâjumu iepriekð. Tas lieliski atbilst attâlâm ârkârtas situâcijâm, kas vçlas labot atbilstoðu aprîkojumu. PVN likuma izpratnç tas skaidri norâda, ka, sekmîgi neizdodot iespçju veikt ierakstu par apgrozîjumu, izmantojot rezervju kasieri, nodokïu maksâtâjam bûtu jâpârtrauc pârdoðana. Rezerves fonds var nodroðinât pret nevajadzîgu un neparedzamu praksi darba laikâ. Ir vçrts atcerçties, ka gatavîba izmantot rezerves kases aparâtu jâziòo nodokïu iestâdei, sniedzot informâciju par mçbeïu bojâjumu un sniedzot informâciju par aizvietotâju.

p-setro.eu ProsteroProstEro - Atbrīvojieties no prostatas problēmām un sāciet baudīt seksu!

Diemþçl, minot iepriekð minçto, kases aparâta trûkums ðajâ rezervç norâda uz nepiecieðamîbu pârtraukt pârdoðanu. Pârdoðanu nav iespçjams pabeigt, un ðâdas klases ir nelikumîgas un var aprobeþoties ar sekâm lielâ finansiâlâ sloga struktûrâ. Neapdomâjot situâciju, kad cilvçks lûgs viòam saòemto kvîti.

Tâpçc ir tik viegli paziòot neveiksmi remontçðanas pakalpojumu Cash & nbsp; POSNET fiskâlie printeri, bet arî nodokïu iestâdes padarît mieru reìistrçðana pirkuma brîdî remonta iekârtu, un, protams, klienti pârtraukumu pârdoðanâ.

Tikai tieðsaistes izsoles gadîjumâ uzòçmçjam nav jâpârtrauc mûsu uzdevumi, bet viòð vçlas veikt vairâkus nosacîjumus - uzskaitei jâbût precîzai attiecîbâ uz to, kuram produktam maksâjums ir pieòemts; maksâjums jâveic internetâ vai pa pastu. Ðâdâ situâcijâ pârdevçjam - nodokïu maksâtâjam - bûs tiesîbas pçdçjo ievietot PVN rçíinu.