Kases reiistrs bis bis

Mikroskopi ïauj aplûkot mikrovadu, tie ir ierîces, kas veidotas ïoti mazu objektu novçrojumos, kuru smalkâs detaïas parasti ir neredzamas cilvçka acîm. Mikroskopu vada divi fokusçjoði objektîvu komplekti, kas novietoti uz caurules, ko sauc par cauruli, iedarbîbu. Lçcu, kas attiecas uz punktu, sauc par objektîvu. Ar izmaiòâm otro lçcu komplektu sauc par okulâru un ïauj jums veikt novçrojumus. Caurules iekðpusç, pateicoties lçcai, iekðpusç tiek izveidots reâls, palielinâts un apgriezts attçls, ko novçrotâjs redz ar okulâra palîdzîbu. Òemot vçrâ abu objektîvu kopu lîdzâspastâvçðanu, apskatîtais attçls ir veiksmîgs, paplaðinâts un taisns. Metallogrâfiskie mikroskopi ir mikroskopa veids, ko izmanto eksperimentiem ar necaurspîdîgiem paraugiem. Metallogrâfiskos mikroskopus raksturo gaismas mikroskopi un elektronu mikroskopi.

Ko mçs varam redzçt ar metalogrâfisko mikroskopu?Paði mikroskopiskie pçtîjumi, kuros izmanto metâlogrâfiskos mikroskopus, balstâs uz parauga iegûðanu no konkrçta produkta, pçc tam polirçjot un pulçjot attiecîgo lauku, t.i. metâlisks paraugs, kas pçc mikroskopiskâ novçrojuma tiks veikts mikroskopiskais novçrojums. Konkrçta metâla, kâ arî tâ sakausçjumu un neapbruòotu aci neredzamu defektu atklâðana ir svarîgs metâlogrâfisko pçtîjumu mçríis par gaismas mikroskopiju. Tie palîdz identificçt strukturâlo komponentu diferenciâciju un nodroðinât to morfoloìiju, daudzumu, izmçrus un sadalîjumu. Metallogrâfiskie mikroskopi ïauj novçrot metâla paraugus un atklâjumus. Pateicoties precîzai lçcu ievieðanai, metallogrâfiskais mikroskops atklâj mikrokrâsa, aprçíina fâzu dalîbu un novçrojumus par ieslçgumiem un daþâdâm materiâlu daïâm.