Kases limits 2016

2015. gada 1. janvârî tika ieviesti jauni noteikumi, kas bûtiski paplaðina to cilvçku loku, kuri veic ekonomisko kampaòu, kas bûs obligâti jâreìistrç bingo vietnes fiskâlajâ summâ. Daudzâm sievietçm no ðî faktora bûs jâiegâdâjas kases aparâts. Diemþçl ir nelielas izmaksas. Tâ kâ kases pârdevçji labi apzinâs, ka neatkarîgi no cenas, bûs pircçji, bet tie neierobeþos cenas. To var uzskatît par lieliem izdevumiem ieguldîtâjam, kas iegâdâjas kases aparâtu. Vai jûs tomçr zinât, ka uzòçmçji, kas to pirmo reizi dara, krîzes laikâ var radît kases iegâdes izmaksas?

Saskaòâ ar mâkslu. 111 para. 4 personas, kas sâk reìistrçt apgrozîjumu un nodokïa summu, kas jâmaksâ par nodokïa summu, var atskaitît no nodokïa izmaksas, kas raduðâs par katra finanðu fonda iegâdi 90% apmçrâ no tâs cenas, bet ne vairâk kâ 700 PLN.Ko jûs darât, lai panâktu kases iegâdes izmaksu atmaksu? Ðajâ plânâ nodokïu maksâtâjam ir jâatdod rakstisks paziòojums, kurâ viòð informçs par nopirkto kases aparâtu vçrtîbu. Tie ir izveidoti kompetentâs nodokïu iestâdes vadîtâjam. Tâdçï tas ir jâdara pirms pârdotâ produkta reìistrçðanas uz tâ veikto summu. Atcerieties, ka, ja mçs pârsniegsim ðo termiòu, mçs nesaòemsim kompensâciju, tâpçc ir vçrts paturçt acu laiku. Lûdzu, òemiet vçrâ, ka, ja mums ir tikai viens kases aparâts, mçs nepieprasâm to uzrâdît noteiktâ formâ - tas ir pietiekami, ja to veic veidlapâ, kas attiecas uz kases uzstâdîðanas vietas paziòoðanu. Tad tas ðíiet acîmredzams, bet, lai atgâdinâtu jums, ka naudas atmaksas pamats par kases aparâta iegâdi bûs kvîts (vai jauns pirkuma apliecinâjums. Atstâsim viòu.Kâ jautâjums par naudas pirkuma izmaksu atmaksu PVN nodokïu maksâtâju panâkumos? Padomâjiet par to, ka PVN nodokïu maksâtâji ir spçjîgi norçíinâties ar kases aparâta iegâdi tieði PVN deklarâcijâ par periodu, kurâ tie sâka reìistrçto pârdoðanu kasç. PVN nodokïa maksâtâjs, kad tas sakrît ar mçneða veidlapu, var sagaidît 25% (lai gan ne pârâk daudz PLN 175 no konta atmaksâjamâ nodokïa tâdâ formâ, kad ir pârmaksâts pârmaksâtais nodoklis. Lîdzîgâ situâcijâ PVN nodokïa maksâtâjs, kas norçíinâs reizi ceturksnî, var veidot 50% no tirdzniecîbas apjoma, lai gan tas nav labi par PLN 350.