Kases aparatu bingo hs

Jauna fiskâlâ reìistra izvçle valsts zîmolam bûtu ievçrojami jâapsver, jo îpaði, ja mçs vçlamies iegâdâties aprîkojumu, ko mçs izmantojam daudzus gadus ilgi. Mums ir ïoti jâdomâ ne tikai par paðu kases aparâta izvçli, bet arî par paðu drukâðanas mehânismu, kam ir ïoti svarîga loma. Ja mçs ïoti nopietni uztveram visus svarîgâkos kases aparâta tehniskos parametrus, mçs atcerçsimies ïoti lielo peïòu par nâkamajâm mûsu kases darbîbas izmaksâm.

Ja tas ir minçts iepriekð, îpaði svarîgs parametrs, kam jâpievçrð îpaða uzmanîba, ir atbilstoða drukas mehânisma izvçle. Ðobrîd mums ir izvçle, galvenokârt, adatu drukâðanas mehânismiem un termiski drukâðanas mehânismiem, kas spçlç ar vçl lielâku popularitâti. Adatu mehânismi diemþçl ir ïoti ekskluzîvi un vissvarîgâk noteikti ir lçnâk nekâ termiskâs ierîces. Ir arî vçrts piebilst, ka krâsu lentes ir ieteicamas arî to normâlai darbîbai. Fiskâlie kases aparâti, kas nodarbojas ar adatu mehânismiem, parasti ir ïoti populâri, tâpçc viòi piesaista klientu uzmanîbu, kuri pievçrð uzmanîbu pirmajai cenai, un atlikuðie kases aparâta tehniskie parametri ir noteikti citâ plânâ.

Posnet fiskâlais printeris ar izmaiòâm ir ïoti vâjð un darbojas ïoti âtri. Neliels trûkums, protams, ir nepiecieðamîba izmantot speciâlu termopapîru, kas ir îpaði divreiz skaistâks nekâ iepriekð minçtais ofseta papîrs, ko parasti lieto punktmatricas printeros. Jâatceras arî tas, ka drukâtie termopapîra ruïïi ir jânovieto ideâlos apstâkïos. Par laimi, daudziem printeriem joprojâm ir elektroniski saòemto èeku kopija, ko joprojâm apstrâdâ Nodokïu pârvalde.

Ir vçrts ieguldît cienîjamu uzòçmumu fiskâlajâs summâs, piemçram: posnet. Ðobrîd ðim raþotâjam ir jâpiedâvâ labâkie kases aparâta tehniskie parametri, lîdz pçdçjo reizi finanðu ierîcçm bieþi tiek piedâvâtas pievilcîgas akcijas.