Kases aparatu 2017 noteikumi

Turpmâkie periodi, kuros kases aparâti ir nepiecieðami saskaòâ ar likumu. Paðlaik ir elektroniskâs iestâdes, kas reìistrç apgrozîjumu un nodokïa summu, kas jâmaksâ no mazumtirdzniecîbas. Par viòu vainu uzòçmçjs tiek sodîts ar lielu finansiâlu sodu, kas acîmredzami noved pie tâ iedarbîbas. Neviens negrib riskçt un soda naudas.Nav nekas neparasts teikt, ka saimnieciskâ darbîba notiek ïoti delikâtâ telpâ. Uzòçmçjs piedâvâ savus materiâlus bûvniecîbâ, un veikals tos galvenokârt uzglabâ, ir vienîgâ brîvâ telpa, kurâ galds atrodas. Kases aparâti tomçr ir tikpat svarîgi, lai veikals ar lielu tirdzniecîbas telpu.Tas pats attiecas uz cilvçkiem, kas to dara diapazonâ. Ir grûti iedomâties, ka uzòçmçjs pârvçrðas par pilnîgu fiskâlo summu un pilnu tâs darbîbai nepiecieðamo aprîkojumu. Tie ir pieejami laukumâ, portatîvie kases aparâti. Tiem ir mazi izmçri, jaudîgas baterijas un viegls serviss. Forma atgâdina terminâlus aizdevuma lîgumu izmantoðanai. Tas padara tos par augstu risinâjumu mobilai lietai, un, piemçram, tad, kad mums pat ir pienâkums doties uz klientu.Fiskâlâs ierîces ir un ir svarîgas paðiem pircçjiem, nevis tikai îpaðniekiem. Pateicoties izsniegtajam kvîtim, cilvçkam ir tiesîbas iesniegt sûdzîbu par iegâdâto pakalpojumu. Galu galâ ðis fiskâlais dokuments ir vienîgais pierâdîjums par pakalpojuma iegâdi. Ir arî sertifikâts, ka darba devçjs veic juridiskas darbîbas un veic nodokïus par pârdotajiem materiâliem un pakalpojumiem. Kad mçs notiksim situâcijâ, kad kases aparâts veikalâ ir izslçgts vai stâvçts, mçs varam ziòot birojam, kas pieòems attiecîgos tiesîbu aktus pret darba devçju. Viòð saskaras ar lielu finansiâlu sodu un daþreiz pat situâciju tiesâ.Kases aparâti arî atbalsta uzòçmçjus, lai uzraudzîtu finansiâlo situâciju nosaukumâ. Katras dienas beigâs tiek izdrukâts ikdienas ziòojums, un mçneða pusç mçs ceram izdrukât visu ziòojumu, kas mums parâdîs, cik daudz naudas esam veikuði detalizçti. Pateicoties tam, mçs varam viegli pârbaudît, vai kâda no komandâm pârkâpj mûsu naudu vai vienkârði vai mûsu sistçma ir rentabla.

Labi kases aparâti