Kases aparats lctakais

VaricoBoosterVaricoBooster - Izbaudiet kâju vieglumu un cînies pret varikozâm vçnâm!

Kases aparâtu lietotâjiem un tieði ðo instrumentu îpaðniekiem ir daudz pienâkumu, kas izriet no likuma. Finanðu iestâdes ir îpaða veida ierîces, kas saistîtas ar uzòçmçjdarbîbu un kuru izmantoðanu stingri reglamentç jauni normatîvie akti. Neviena no ierîcç izmantotajâm ierîcçm, piemçram, datoriem, telefoniem vai pat specializçtâm raþoðanas maðînâm, nav tikusi nostiprinâta ar tâdiem pienâkumiem kâ kases aparâti.

Tûlît pçc kases aparâta iegâdes jums tas jâdara nodokïu birojâ. Birojs saòems unikâlu numuru izrakstam. Ir obligâti jânorâda punkts uz visiem izmantotajiem kases aparâtiem, katrs no tiem saòems citu unikâlu numuru. Nâkamâ lieta, kas jâdara, ir nodokïu kases aparâts, ko var veikt tikai pilnvarots serviss. Krakova ir ne tikai naudas punkts, bet arî pilnvarots serviss. Ir vçrts parakstît lîgumu par visiem finanðu kases aparâtiem uzòçmumâ ar paðu pakalpojumu, fonâ, kurâ esat iegâdâjies fiskâlâs ierîces. Nodokïu nosaukumâ jums ir jâiesniedz pakalpojumu dati, kas ir derîgi skaidrâ naudâ skaidrâ uzòçmumâ. Nodokïu pârvaldei bûtu jârunâ arî par kases servisa maiòu. Neveiksmes panâkumos tikai ðis konkrçtais pakalpojums ir piemçrots kases kopðanai, arî ðis vienîgais pakalpojums var veikt jaunas lietas ierîces atmiòâ. Reìistrçjot pârdoðanu kasç vai tâdos paðos materiâlos vai pakalpojumos, ir lietderîgi izdot periodiskus fiskâlos pârskatus. Bieþi vien tie ir ikdienas, mçneða un gada pârskati un retâk - reizi ceturksnî. Pârskatu nepietiekamîba var radît naudas sodu kases aparâta îpaðniekam. Kases aparâtu izmantoðanas laikâ jârûpçjas par to regulâru pârskatîðanu, kas jâveic vismaz vienam izvçlçtajam pakalpojumam. Tas ir îpaði svarîgi, jo sods par kases aparâta neizskatîðanu var bût tik liels uzòçmumam. Visi kases apkalpoðanas dokumenti, kases aparâtu servisa grâmata, periodiski fiskâlie pârskati jâsaglabâ kopâ ar uzòçmuma specifikâciju. Birojs var noteikt visus dokumentus uz daþiem gadiem pçc kases aparâta izmantoðanas beigâm vai pat pçc darbîbas slçgðanas. Noslçdzot uzòçmumu, viòam jânorâda îpaðniekam uzliktais pienâkums - izlasît kases aparâta fiskâlo atmiòu, ko var redzçt tikai dienests.