Kases aparats asi

Ikvienam nodokïu maksâtâjam, kas pârdod preces fiziskâm personâm, ir pienâkums reìistrçt apgrozîjumu, izmantojot kases aparâtu. Tâ ir veidlapa, kas ïauj veikt atbilstoðus norçíinus ar nodokïu birojiem. Tas ir saistîts ar likumu un ir skaidrs.

Kas par fiskâlâs kases neveiksmi?

Titan gelTitan gel Efektīva metode, kas palielina jūsu dzimumlocekļa izmēru

Ðâdos apstâkïos nodroðiniet ar tâ saukto rezerves naudu. Tâs îpaðumtiesîbas nav juridiska prasîba, tâpçc ikviena ieguldîtâja darbîbâ savlaicîgi jâdomâ par ðâdu atbrîvoðanu. Ideâlâ gadîjumâ tas savâktu jaunâ ârkârtas situâcijâ, kas vçlas labot pareizo aprîkojumu. Faktiski PVN likums skaidri nosaka, ka, sekmîgi neizdodot iespçju izveidot apgrozîjuma reìistru, izmantojot rezerves fondu, nodokïu maksâtâjam bûtu jâpârtrauc pârdoðana. Rezerves fonds var aizsargât no nevajadzîgas un neparedzamas dîkstâves praksç. Ir vçrts atzîmçt, ka gatavîba izmantot rezerves kases aparâtu jâziòo nodokïu iestâdei, runâjot par iekârtu kïûmçm un nosûtot informâciju par rezerves maltîti.

Diemþçl, kâ jau minçts, kases aparâta trûkums paðreizçjâ rezervju apjomâ apòemas pârtraukt pârdoðanu. Tas ir ilgs laiks, jo pârdoðanu var pabeigt, un ðâdas parâdîbas ir nelikumîgas un var bût saistîtas ar lielas finansiâlâs slodzes sekâm. Neinformçjot par kvalitâti, kurâ klients prasîs pareizu kvîti.

Bûtu viegli informçt par remontçtâja remonta un pasta nodokïu maksâtâju, bet arî nodokïu iestâþu neveiksmi par telpu, veicot pirkuma ierakstus par ierîces remontu, un tieði klientiem par pârdoðanas caurumu.

Tikai tieðsaistes izsoles gadîjumâ uzòçmçjam nav jâaptur savas lomas, bet tas rada vairâkus nosacîjumus - turçtajos ierakstos skaidri jânorâda, kurð produkts maksâjums ir pieòemts; maksâjums ir jâaizpilda pa e-pastu vai pastu. Ðajâ formâ pârdevçjam - nodokïu maksâtâjam - bûs tiesîbas uz pçdçjo, lai ievietotu PVN rçíinu.