Kases aparats asi er a237p

Ikviens uzòçmçjs vienkârðâ fiskâlâ kases nosaukumâ katru dienu cînâs ar tâlâm problçmâm, ko var radît arî çdieni. Tâpat kâ visas datortehnika, kases aparâti nav neatkarîgi no lçmumiem un daþkârt arî sabojâjas. Uzòçmuma îpaðnieks nezina, ka jebkurâ vietâ, kurâ ieraksti tiek nodoti, izmantojot kases aparâtu, viòam jâatceras otrâ ðâda ierîce - tagad ðîs atslçgas kïûme.

Rezerves kases trûkums preèu vai pakalpojumu pârdoðanas laikâ var radît nodokïu iestâdes sodus, jo tas novçrsîs, ka pârdoðanas saraksts tiek sadalîts, kad galvenâ ierîce sabojâjas. Dokumentos, kas glabâjas saskaòâ ar kases aparâtu, jâietver kases servisa buklets. Teksts papildina ne tikai ierîces remontu, bet arî informâciju par kases aparâta fiskalizâciju vai tâs atmiòas apmaiòu. Apkalpoðanas darbos vçlaties ievadît unikâlu numuru, ko kases rîcîbâ nodeva nodokïu iestâde, uzòçmuma nosaukumu un to telpu adresi, kurâs tiek izmantots kases aparâts. Visi ðie ziòojumi ir derîgi nodokïu inspekcijâm. Jebkuras korekcijas kases atmiòâ un tâs maiòa ir daïa no specializçta pakalpojuma, kurâ visiem uzòçmumiem, kas izmanto kases aparâtus, bûtu jâparaksta lîgums. Kas ir ïoti liels - jums vajadzçtu informçt nodokïu administrâciju par kâdâm izmaiòâm kases apkalpotâjâ. Pârdoðana fiskâlajâs summâs bûtu jâveic nepârtraukti, tâdçï, ja kases atmiòa ir pilna, jums ir jâmaina atmiòa nâkamajai, atceroties, ka nolasît atmiòu. Kases aparâta atmiòas lasîðana var veidoties, kâ arî tâ remonts, un to veic tikai pilnvarota iestâde. Turklât darbîba ir jâpabeidz nodokïu iestâdes darbinieka klâtbûtnç. Izlasot fiskâlo kases aparâtu, tiek sagatavots atbilstoðs protokols, no kura viens eksemplârs nonâk nodokïu iestâdç un vçl viens - uzòçmçjam. Viòam ir jâsaglabâ ðis protokols kopâ ar citiem dokumentiem, kas saistîti ar kases aparâtu - viòa mînus var novest pie tâ, ka birojs uzliek sodu.