Kases aparats ar kodu lasitaja pakalpojumu

Pirmkârt, jâdomâ par to, ka finanðu birojs un finanðu printeris nebija tâds pats. Pçc tam ir ierîces, kas ievçrojami atðíiras viena no otras. Lai gan bieþi vien tie tiek sajaukti viens ar otru, viòiem ir savas pârdoðanas reìistrâcijas sistçmas un tâm ir daþâdas funkcijas.

Kases aparâtiem ir visa pârdoðanas metode. Tajos ir produktu un pakalpojumu datu bâze, tâpçc tiem nav jâbût savienotiem ar kâdu citu ierîci. Tâpçc var teikt, ka tie ir paðpietiekami. Sakarâ ar to, ka tâm ir mazâk funkciju nekâ finanðu printeriem, tâs ir pieejamâkas, kas noteikti ir priekðrocîba. Ir zinâms, ka ikviens vçlas nopelnît naudu un vienlaikus tçrçt pçc iespçjas mazâk.Finanðu printeri ir palielinâti kases aparâti. Papildus iespçjai izdrukât fiskâlos ieòçmumus un realizçt pârdoðanas sistçmu, tâm ir plaðâkas funkcijas. Piemçram, viòi var kontrolçt to produktu krâjumus, kurus konkrçtâ vienîba piedâvâ savâ piedâvâjumâ. Pateicoties ðai iespçjai, jûs vienmçr zinât, kas konkrçtâ brîdî var bût pazudis biznesâ un ko vajadzçtu iegâdâties çrtâ laikâ. Papildus tam, jûs varat redzçt daþâdas metodes viòu metodei. Ne tikai parastais cenu samazinâjums, bet arî lçtâkais pârdoðanas rezultâts iepakojumâ, piemçram: Pçrciet divus produktus un treðo - par brîvu. Vçl viena priekðrocîba ir tâ, ka tâm ir tieðo PVN rçíinu izdrukâðanas funkcija, kâ arî piedâvâjums uzlabot kvîti pirms tâ drukâðanas. Ðâdai iespçjai nav nodokïu kases aparâtu. Tomçr atðíirîbâ no kases aparâtiem tie nav paðpietiekami un darbojas pareizi, tie ir jâpievieno ârçjai tirdzniecîbas sistçmai, t.i., datoram. Tâ ir gan priekðrocîba, gan trûkums. Priekðrocîba ir tâda, ka bez datora nav iespçjams drukât èekus. Datora iegâdei ir papildu izmaksas. Tomçr priekðrocîba ir tâ, ka pârdoðanas dati, kas atrodas datorâ, ir precîzâki un vienkârðâki. Fiskâlie printeri un labâk vâkt jomâs, kurâs izstrâdâjumu bâze ir ïoti intensîva. Neskatoties uz lielo priekðrocîbu, ko sniedz fiskâlâ printera priekðrocîbas kases aparâtâ, pirms izvçles par to pirkðanu, ir vçrts apsvçrt, vai mums ir nepiecieðama ðâda specializçta tehnika. Sievietçm, kas darbojas mazos veikalos, funkciju sistçma nav tik pozitîva, un kases aparâta izmaksas ir vieglâkas nekâ fiskâlais printeris.