Kases aparata iegade 2015 gada

Kases aparâta iegâde ir nopietns uzdevums, jo îpaði jaunam uzòçmçjam. Nav brînums. Tirgû valstî ir simtiem piemçru ar neskaitâmâm papildu funkcijâm un iespçjâm. Tad rodas jautâjums, kurð piemçrs man galu galâ jâizvçlas?

Pirms mçs nosakâm ðo notikumu, mums ir jânosaka mûsu darbîbas veids. Ja pakalpojums radîs vîrieti, labâkais bûs mobilais kases aparâts. Ar izmaiòâm, ja atvçrsim lielu pârtikas preèu veikalu, ir vçrts domât par fiskâlo terminâlu, kas ir slinks un moderns variants. Jaunie biðkopîbas nodokïu kases aparâti ir zîmols, kas nodarbojas ar kases aparâtu mâkslu un izplatîðanu, kâ arî apkalpoðanu. Tas ir ârkârtîgi augsts piedâvâjums, un, lai gan tâ vçlas, lai mçs izvçlçtos risinâjumu. Instrumenta modelis ir skaidrs. Tomçr speciâlisti uzsver, ka pirms pirkuma veikðanas mums jâpârbauda, vai pârdevçjs piedâvâ arî kases pakalpojumu. Kâpçc? Daþu iemeslu dçï.

Revitalum Mind PlusRevitalum Mind Plus Efektīvs risinājums koncentrācijas un atmiņas problēmām

Pirmkârt, katram kases aparâtam jâbût reìistrçtam. Tâ ir bûtiska un nepiecieðama formalitâte. Reìistrâcijas lîmeòu dzçriens ir fiskalizâcija, kuru galu galâ veic pilnvarots servisa darbinieks. Îsâk sakot, bez fiskalizâcijas kases aparâts nedarbosies pareizi un likumîgi.

Otrkârt, kases aparâts, tâpat kâ visas ierîces, var atteikties paklausît mums. Ar daþiem neveiksmes veidiem mçs esam vecumâ, lai satiktos ar sevi un bieþi vien ir vajadzîgs speciâlists. Un ðeit rodas jautâjums, vai uzòçmçjs, kurð pârdod mums çdienu, arî pievçrð uzmanîbu ðâdâs formâs? Kâzâm vçl vairâk uzòçmumu sniedz ðâdus pakalpojumus.

Vçl viena ârkârtîgi svarîga loma ir kases aparâta periodiska tehniskâ pârbaude. Katram tirgotâjam tas ir obligâts. Polijas tiesîbu akti skaidri nosaka, kas, kâdâ veidâ un kad ðâda pârskatîðana bûtu jâveic. Ðeit tiks râdîts arî pakalpojuma pakalpojums. Par laimi eksperti visbieþâk nâk no uzlîmes no ierîces gala lîdz nâkamâs pârbaudes datumam. Lîdz pçdçjam paðam kases aparâtam automâtiski tiek parâdîts, ka mçs saistâm dienu, kurâ mums ir nepiecieðams veikt pârskatîðanu. Tas viss, lai es to nepalaistu garâm, jo, kâ jau minçts, katra aizkavçðanâs diena ir vienâds svarîgs risks!

Finanðu kases aparâts ir ïoti vienkârðs. Kas ir ïoti, ne pârâk dârgs. Ierîèu cenas pâriet no vairâkiem simtiem zlotu, un laba kvalitâte iet roku rokâ ar cenu. Tomçr, pirms iegâdâjâmies kases aparâtu, rûpîgi apsveriet, kurð modelis darbosies cieðâ uzòçmumâ.