Jaunumi visparigi mig izrakstidanas sadaias domcni projekti rindu lapas genratora spin nosaukums genratora spin ierakstiet vardus kas atrodas zem otra spin ex zonas 2 definicijas

Prasîba, ko izstrâdâjusi sprâdzienbîstamîbas novçrtçjums un sprâdzienbîstamîbas dokuments, attiecas uz uzòçmumiem, kuros grâmata ar uzliesmojoðâm vielâm veicina bîstamu âtru atmosfçru un izraisa eksplozijas draudus darba jomâ.

Saglabâjot (vai lietojot darbâ vielas, kas var rçíinât sprâdzienbîstamu gaisu ar gaisu (ðíidrumi, cietas vielas ar augstu smalkuma pakâpi - putekïi vai gâzes, darba devçjam jâveic eksplozijas riska novçrtçjumi, norâdot riskam pakïautâs telpas. Telpâs un âra telpâs ir jânosaka atbilstoðâs sprâdzienbîstamîbas zonas kopâ ar grafiskâs klasifikâcijas dokumentâcijas izstrâdi un jânorâda faktori, kas tiem var ïaut aizdegties.

Sprâdzienbîstamîbas kartes izsniedz kartes, kurâs reklâmas tika izsniegtas tâ, ka vienâm (vai mazâkâm kartçm ir viena problçma, kas maina karti fonâ, kurâ veiktas izmaiòas, nevis visu dokumentu. Katrâ lapâ jâiekïauj galvene un lauks, lai aizpildîtu saturu.

Parasti tas ir norâdîts dokumenta trîsdaïîgâ formâ:- pirmâ daïa, kas satur vispârîgu informâciju, proti: darba devçja paziòojumi, zonu saraksts ar identificçtiem aizdegðanâs avotiem, zinâðanas par izmantoto aizsardzîbas pasâkumu pârskatîðanas datumiem un to aprakstu, \ t- otrâ daïa satur detalizçtu informâciju, proti: izmantojamo, raþoto vai izejmateriâlu íîmisko vielu sarakstu, kas atrodas birojâ, tâdos daudzumos, kas var bût sprâdzienbîstamas vides degoða sastâvdaïa (bet to îpaðîbas; to procesu un dzîvokïu apraksts, kuros tiek izmantotas noteiktâs uzliesmojoðâs vielas, riska novçrtçjums un paredzamie sprâdzienbîstamas vides un sprâdzienbîstamu produktu eksplozijas scenâriji; ârstçðana, ko izmanto profilakses vietâ, ir âtra un kavç tâs iedarbîbu, \ t- treðâ daïa, kas satur datus un papildmateriâlus, tâpçc mûsdienîgajâ pazîstamajâ vietâ jâizklâsta bîstamo zonu atraðanâs vieta, izmantotâs riska metodes apraksts, dokumenti, kas nepiecieðami, lai uzstâdîtu ierîci, vai dokumentu saraksts, kurâ norâdîta uzglabâðanas vieta, atsauces dokumentu saraksts, saraksts un reklâma par SPP sagatavoðanu.

Apkopojot: ka darba gaitâ ir noteikta bîstama zona, ekonomikas ministra 2010. gada 8. jûlija regulas ieteikums par obligâtajâm prasîbâm attiecîbâ uz uzticîbu un profesionâlo higiçnu, kâ arî iespçja sprâdzienbîstamâ vidç darbavietâ (Likums par þurnâlu 2010 Nr. 138, 931. punkts.