Isi matu modelcdana sukai pakapeniski

Mans brâïameita ïoti spçlçjas ar matiem, jûs varat strâdât viòai dienas garumâ un arî rakstît. Tajâ paðâ laikâ, tas ir patieðâm uzsûcas, ka, ja tas ir nepiecieðams, lai tas izskatîtos perfekti, ir iespçjams veikt vienu pîti divpadsmit reizes, liekot matu aksesuârus uz tiem visu laiku, vai arî uzvilkt tos. Viòam patîk visvairâk skolu briïïu un izpildît tâs. Tomçr viòas nesen izveidotais Scarecrows karaliene bija oriìinâls un es gribçtu perfektu frizûru un kleitu. Sâkumâ mana mamma viòâ sajaucâs ar vairâkiem bizîtes ar lokiem. Pçc kâda laika ðis labais vienpadsmitgadîgais teica nç, nç, ne vçlreiz. Es skatîðos tâlu prom ... un tas ir sâcies. Èetrdesmit piecu minûðu gâjiens un to ieklâðana. Viòa izskatîjâs jauka kâ liela karaliene. Bet, kad tas notiek ar aristokrâtiem, viòa diezgan âtri mainîja savu prâtu. Neuztraucieties, ka tas bija aptuveni divas stundas no izstâdes sâkuma. Negaidîti ... pilnîgi mainîja ideju, savukârt savâ runâ tas bija gandrîz kâ "nieeee, man tas nepatîk, es neko neatceros par karalieni, kas viòai ïoti piegâdâ". Viòa pieprasîja jaunu frizûru, viòas mati sagriezti piepildîtas kokas âdâ. Par laimi, tâpat kâ viòa radîja iepriekð, mums tagad ir prasme uzvilkt matus, ðoreiz tâ bija arî âtra. Viòas mâte, no vienas puses, es biju gatava nâkamajâm divdesmit minûtçm.

https://plus-optima.eu/lv/

Labâkâs meiteòu matadatas