Inovaciju kasc ir prestitha rokasgramata

Izstrâdâjot jûsu mâjas biznesu, noteikti daudzas sievietes ir pârsteigtas par to, ka no kases aparâta ir jâaizliedz ierobeþojums. Pretçji ðíietamajai robeþai paðai robeþvçrtîbai ir ïoti liela nozîme, lai noteiktu un sasniegtu PLN 20 000, ja nepiecieðams pârdot preces privâtâm sievietçm. Galu galâ, patieðâm atbrîvojums no kases aparâta ir apgrozîjuma dçï, lai gan tas ir no paðiem datiem. Pretçji ðíietamajam, tikai kârðu atteikðanâs no iegâdes robeþas ir mierîgâkais, lai pârbaudîtu.

Tâpçc, pirms sâkat vadît citu uzòçmumu, jums ir nepiecieðams ne tikai uzzinât, kâda ir attçla robeþa no kases aparâta, bet vairâk par to, kâdâm nozarçm ir jâbût. Un kad runa ir par robeþu, kas saistîta ar pirkumu, tâ attiecas tikai uz apgrozîjumu, kas saistîts ar produktu pârdoðanu privâtâm sievietçm. Pçdçjais ierobeþojums neietver tirdzniecîbu ar zîmoliem un valsts uzòçmumiem. Nozares, kurâm obligâti jâzina kases aparâts, ir tâdas nozares kâ saðíidrinâtâs gâzes, radio, fotogrâfiju un automobiïu aprîkojuma pârdoðana, kâ arî daudzas jaunas detaïas. Nozaru saraksts ir precîzi zinâms finanðu ministra lçmumâ. Pirms sâkat savu biznesu, ir jâpârbauda, vai darbîba, kas tiek atvçrta, nav iekïauta to darbîbu sarakstâ, kurâm ir obligâts kases aparâts elzab alfa. Turklât ir arî to nozaru saraksts, kuras atkâpjas no kases aparâta, t. I., Tikai uzòçmçjdarbîbas veida dçï. Pçdçjâ darba metode ir pielâgota kurjeru un pasta pakalpojumu sniegðanai, telekomunikâcijâm, izglîtîbas vajadzîbâm, daþiem transporta veidiem arî daudz jaunu lîdzîgu darbîbu. Tâtad, protams, nepastâv vispârçjs princips par ierobeþojumu, no kura jums ir nepiecieðams veikt kases aparâtu. Ir pilnîgi detalizçta informâcija par to, vai tâ pieder nozarçm, kurâs nepiecieðama obligâta kase, vai arî tas, kas ir pilnîgi atbrîvots no tâ. Tas ir ïoti svarîgi, jo, ja tas neatbilst spçkâ esoðajiem tiesîbu aktiem, tas var pierâdît, ka prakses sâkumâ mums bûs daudz problçmu. Jums ir jâizlasa likums. .