Ikea zibspuldze

Sprâdzienbîstamâs zonâs nolasîðanai izmanto neeksplozîvo atmosfçru. Tâs galvenokârt ir nesalauþamas lçcas, kâ arî ûdensnecaurlaidîgas, un es esmu satikusi ar korpusu. Tie ir neslîdoði gumijas uz galvassegâm.

prolesan pure

Atex deglis spîd ar izkliedçtu vai fokusçtu gaismu. Tas parasti ir aprîkots ar îpaðu baltu diodi, vienu zaïu un divâm sarkanâm.Ðîs zibspuldzes var bût manuâlas. Tie ir uzticami un diodes izstaro izkliedçtu gaismu. Tîkls ir bûvçts tâ, lai tas aizsargâtu pret slîpâm virsmâm. Tas ir gan putekïu izturîgs, gan ûdensnecaurlaidîgs. Ir vairâk izturîbas pret beidzot ar diezgan lieliem augstumiem. Tâs râdîðanas ilgums ir aptuveni 9 stundas, un îpaði izturîgas var apgaismot lîdz 45 stundâm.Pateicoties uzstâdîtajai rokturim, ir svarîgi to piekarinât pie jostas vai jostas cilpas.Vçl viens atex zibspuldzes veids ir iekðçji droðas zibspuldzes. Maya korpuss ir izgatavots no polimçra, kas nav jutîgs pret viskonkurçtspçjîgâkajâm íimikâlijâm. Paðâ mâjoklî ir divi gaismas fokusi. Tos var izmantot atseviðíi vai kopâ.Uz galvas novieto diodi, kas izstaro smagu un fokusçtu gaismas staru. Divas uz íermeòa novietotâs diodes izstaro ïoti viegli izkliedçtu gaismu. Korpuss tiek noteikts pat labâkajiem triecieniem vai kritieniem.Ðim deglim ir divi neatkarîgi slçdþi, no kuriem viens ir luktura funkciju vadîba un jauns apgaismojuma vietas.Ir arî akumulators un lâdçtâjs, arî ar tîkla un automaðînas kabeïiem.Daþâdi hrd zibspuldzes ir vieglas polikarbonâta zibspuldzes. Tas ir aprîkots ar vieglu, spilgtu diodi, kas izstaro lielu un fokusçtu gaismas staru. Izgatavo plaðu spîdumu un dodas, lai aplûkotu objektu lîdz 150 m telpai. Aprîkots ar daþâdiem rokturiem, kas ïauj jums to nodroðinât íiverçm arî ugunsdzçsîbas íiverçm, glâbðanai vai rûpniecîbai.Vçl viens atex zibspuldzes veids ir tâds, ko paredzçts lietot apgabalos, kurus apdraud alkohola un putekïu eksplozija.Tad ir patîkami lukturi, galvenokârt sarkani, izgatavoti no plastmasas, kas veic elektroenerìiju. Tie nodroðina aizsardzîbu pret elektromagnçtiskajiem un radio traucçjumiem un pat pirms elektrostatiskâs izlâdes.Hrd zibspuldzes precîzi atveido konkrçta objekta krâsas, ir îslaicîga vai nepârtraukta gaisma.