Ieoloiijas datorprogrammas

Paðlaik gandrîz visi pasaulç ir viedtâlrunis. Viòu nelielâ maksa un viegla pieejamîba nozîmçja, ka viòi sevi aizstâvçja kâ neatòemamu cilvçku pavadoni. Îpaði tas, ka to funkcionalitâte un mazais izmçrs padara ðâda veida mobilo tâlruni par alternatîvu datoriem un planðetdatoriem, jo îpaði, ja mçs atrodamies ceïos, un mûsu bagâþas izturîba un svars nepârvietojas papildus slodzei. Nav brînums, ka klienti ar aizrautîbu personalizç savus viedtâlruòus ðajâ metodç, lai ar vienu klikðíi nokïûtu tuvâkajâ lietojumprogrammâ vai vairâk, ar iespçju dalîties ar kungiem un slçgt fotoattçlus, pieredzi, seansu ...

Un velosipçdistiem trûkst interesantu papildinâjumu viedtâlruòiem, kas ne tikai padarîs velosipçdus patîkamâkus un ïaus jums âtri iegût iespaidus no ceïojumiem sociâlajos tîklos. Atrasti riteòbraukðanas pieteikumi ïaus Jums âtri atrast sev çrtâko velosipçdu marðrutu un palîdzçt jums, kad marðruts ir pazaudçts.

Endomondo Sports Tracker - Endomondo jau sen ir populârs sportistu vidû. Tâs vçrtîba ir tâda, ka reâlajâ sezonâ tâ mçra nobraukto attâlumu, apmâcîbu laiku un sadedzinâto kaloriju skaitu. Lietojumprogramma ir çrti lietojama bez maksas, izmantojot Google veikalu. Pçc izvçles varat iegâdâties PRO versiju, kas ïaus mums izstrâdât papildinâjumu vairâkiem citiem darbiem.Google Maps - lietojumprogramma pçc daudzâm raþotâja veiktajâm izmaiòâm vienreiz var bût pilnvçrtîga navigâcija, iespçjama arî bezsaistç, un draudzîgs interfeiss ïauj iestatît pareizo ceïa veidu attiecîbâm ar pârvietojamo transporta veidu (spçja uzlikt pastaigas procedûru , braucot ar automaðînu un braucot ar velosipçdu. Ðis papildinâjums ne tikai nodroðinâs, ka ar iespçju atrast ielu jûsu mâjâs, tas arî parâdîs mums, kur atrodas tuvâkâs kafejnîcas vai bâri.Velosipçdu remonts - ïoti noderîgs papildinâjums, ja mçs baidâmies, ka mçs nevarçsim remontçt transportlîdzekli, ja braukðanas laikâ radîsies iespçjami bojâjumi. Tâpçc tas ir pçdçjais, kas ir neaizstâjams pieteikums, jo mums nav pietiekamu tehnisko zinâðanu, un mçs vçlamies turpinât daþus garâkus braucienus. Pieteikuma vienîgais trûkums ir tâs stils: dâmas, kas pietiekami labi nerunâ angïu valodâ, var radît problçmas.

Iepriekð minçtie riteòbraucçju pieteikumi ir tikai piliens jûrâ, kas papildinâts ar virsrakstu augstâkâ vai zemâkâ lîmenî ar velosipçdistu principu. Un tik ilgi, kamçr cilvçks ir pçc iespçjas nevajadzîgs, mçs domâjam, ka trîs augstâk uzskaitîto uzòçmumu uzstâdîðana var bût ïoti piemçrota turpmâkai velosipçdu izmantoðanai.